TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Finanse Twojej firmy

drukujLokowanie w funduszach inwestycyjnych

Fundusz GAMMA SFIO

Fundusz WARTA Papierów Dłużnych FIO

Fundusz WARTA Trzeciofilarowy Zrównoważony FIO

 

UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI

związane z ryzykiem niewypłacalności, na jakie narażony jest każdy dostawca towarów lub usług, kredytujący swoich odbiorców (sprzedający z odroczonym terminem płatności - w tzw. kredycie kupieckim) lub faktor kupujący - na mocy umowy faktoringu pełnego (bez regresu) - wierzytelności od sprzedawców
 

Ubezpieczamy należności sprzedawców (powstające w obrocie krajowym i zagranicznym) oraz należności faktorów

 

Umowa ubezpieczenia należności zawierana jest

 • w drodze negocjacji
 • na podstawie wniosku złożonego przez Klienta zainteresowanego ubezpieczeniem swoich należności oraz na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia
 • między sprzedawcą towarów lub usług i WARTĄ
 • w przypadku należności faktoringowych - między faktorem i WARTĄ

 

Ubezpieczeniem obejmowane są należności od kontrahentów (podmiotów gospodarczych), których upadłość może być ogłoszona zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju kontrahenta

 

Wypadkiem ubezpieczeniowym objętym odpowiedzialnością WARTY jest nieotrzymanie przez sprzedawcę (lub faktora) całości lub części bezspornych należności w wyniku niewypłacalności kontrahenta (odbiorcy)

 

Podstawowe zasady ubezpieczeń należności:

 • ubezpieczeniem objęty jest ustalony w umowie ubezpieczenia portfel odbiorców; w przypadku należności faktoringowych - jedna umowa ubezpieczenia dotyczy wszystkich należności nabytych od jednego faktoranta
 • dla każdego odbiorcy określony jest limit ubezpieczeniowy, do wysokości którego WARTA ponosi odpowiedzialność; limit może być indywidualny - określony przez WARTĘ lub automatyczny - dla kontrahentów spełniających warunki określone w umowie
 • ubezpieczający uczestniczy w ryzyku udziałem własnym

 

Ubezpieczenie umożliwia:

 • przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta na WARTĘ
 • otrzymanie odszkodowania w przypadku niewypłacalności odbiorcy
 • zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności
 • sprawdzenie wiarygodności odbiorców
 • pomoc w usprawnieniu procedur kredytowania
 • zabezpieczenie - dzięki cesji praw z umowy ubezpieczenia - kredytu bankowego lub umowy faktoringu niepełnego
 • w przypadku faktora dodatkowo - możliwość oferowania faktoringu pełnego (korzystniejszego dla faktorantów)

 

Szczegółowych informacji na temat ubezpieczeń należności udzielają wszystkie Oddziały WARTY

 

 

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe)
 

Udzielane są:

 • na pisemny wniosek wnioskodawcy (strony zobowiązanej)  
 • po dokonaniu oceny jego wiarygodności
 • zawarciu z nim umowy o udzielenie gwarancji
 • ustanowieniu zabezpieczeń ewentualnych roszczeń WARTY i opłaceniu składki

 

Zalety gwarancji:

 

 • dla beneficjenta: 
  • bezpieczeństwo i pewność otrzymania określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązań zabezpieczanych gwarancją
  • dodatkowa ocena wiarygodności wnioskodawcy gwarancji 

 

 • dla wnioskodawcy:
  • potwierdzenie jego wiarygodności
  • możliwość sprostania wymogom kontrahenta (inwestora, wynajmującego, dostawcy) i uczestniczenia w obrocie gospodarczym bez angażowania własnych środków finansowych w celu złożenia wymaganego zabezpieczenia
  • w przypadku gwarancji celnych - możliwość dokonywania obrotu z zagranicą bez angażowania własnych środków finansowych lub odroczenia zapłaty należności celno-podatkowych (stosownie do danej procedury celnej)
  • w przypadku pozostałych gwarancji - w zależności od rodzaju - możliwość uczestnictwa w przetargu, zawarcia kontraktu, otrzymania zaliczki, otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury, uzyskania zezwolenia i prowadzenia określonej działalności, korzystania z kredytu kupieckiego itd.

 

są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe)
 

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO

adresowane do wszystkich podmiotów dokonujących obrotu z zagranicą i zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia majątkowego na rzecz polskich urzędów celnych

 

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KONTRAKTOWE

adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców)

 

WARTA udziela różnych gwarancji związanych z realizacją kontraktów:

 • przetargowych (wadialnych)
 • należytego wykonania 
 • zwrotu zaliczki
 • usunięcia wad

 

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KAUCYJNE

adresowane do najemców - podmiotów wynajmujących powierzchnię użytkową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zobligowanych do zapłaty kaucji lub złożenia zabezpieczenia na rzecz wynajmującego

 

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KONCESYJNE

adresowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobligowanych do złożenia z tego tytułu zabezpieczenia na rzecz organu udzielającego koncesji (zezwolenia)

 

Gwarancji ubezpieczeniowych i szczegółowych informacji na ich temat udzielają wszystkie Oddziały WARTY

 

 

UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi posiadających zdolność prawną, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 

Przedmiot ubezpieczenia

 

 

Ubezpieczenie obejmuje ochroną zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub wszystkich ryzyk.

 

Ubezpieczone ryzyka

 

 

Utrata zysku na skutek wystąpienia

 • jednego ze zdarzeń losowych:

  - pożaru

  - uderzenia pioruna

  - wybuchu

  - upadku statku powietrznego

   

   

  z możliwością rozszerzenia o:

  - lawinę, śnieg, grad,

  - trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi ,

  - zalanie,

  - dym,

  - uderzenie pojazdu,

  - huk ponaddźwiękowy.

   - huragan, deszcz nawalny,

   

 • jakiegokolwiek inne zdarzenie o nagłym, niespodziewanym charakterze i niezależnym od woli Ubezpieczającego, które nie zostało wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej TUiR "WARTA" S.A.

   

  Zalety i przewagi

   

   

  Zakres ubezpieczenia obejmuje możliwość ubezpieczenia utraty zysku w następstwie szkody rzeczowej zarówno na bazie:

  - ryzyk nazwanych (np. pożar, wybuch, uderzenie pioruna itp.), jak i

  - wszystkich ryzyk (All Risks).

   

  Ubezpieczenie oferowane przez większość ubezpieczycieli w Polsce, jednakże tylko niektórzy ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie utraty zysku typu All Risks.

   

  Ważna uwaga

   

   

  Ubezpieczenie jest dostępne tylko jako uzupełnienie

   

  Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub

   

  Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

 •    

  61 425 25 58
  biuro@warta.gniezno.pl