TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw

drukujWARTA EKSTRABIZNES

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES to oferta adresowana jest do klientów, których roczny przychód z prowadzonej działalności nie przekracza 20 mln złotych oraz wartość majątku (trwałego i obrotowego) nie jest większa niż 10 mln złotych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym może zostać zawarte o ile przychód nie przekracza równowartości 800 tys. Euro.

Warta Ekstrabiznes to ubezpieczenie pakietowe obejmujące :
 

 • 11 rodzajów ubezpieczenia mienia
 • 17 rodzajów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności
 • usługę assistance - NOWOŚĆ !

Ubezpieczenie mieniaPrzedmiot ubezpieczenia:


1) środki trwałe:
2) środki obrotowe,
3) rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
4) nakłady inwestycyjne,
5) mienie pracownicze,
6) wartości pieniężne.

 

Zakres ubezpieczenia:


1) ogień i inne zdarzenia losowe
2) kradzież z włamaniem i rabunek
3) dewastacja (opcja do ognia)
4) katastrofa budowlana (opcja do ognia)
5) stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów (opcja do ognia)
6) błąd użytkownika i szkody elektryczne ( opcja do ognia)
7) utrata danych i oprogramowania (opcja do ognia)
8) zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja do ognia)
9) maszyny elektryczne od szkód elektrycznych (opcja do ognia )
10) mienie w transporcie obejmujące : ogień i inne zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, upadek przedmiotu na środek transportu, rabunek, kradzież z włamaniem ( w miejscu strzeżonym lub garażu)
11) mienie w każdym miejscu na terenie RP ( zakres ubezpieczenia w zależności od zakresu ubezpieczenia mienia w lokalizacjach)


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejZakres ubezpieczenia :


1) podstawowy - obejmujący odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,


2) rozszerzony - obejmujący :
a) OC pracodawcy
b) OC za wózki widłowe
c) OC za podwykonawców
d) OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
e) OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
f) OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego
g) OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych
h) OC najemcy -szkody w nieruchomościach
i) OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych
j) OC za produkt
k) OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia w Warcie
l) OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu
m) OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
n) OC za zanieczyszczenie środowiska
o) OC za przeniesienie chorób zakaźnych
p) OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
q) OC za wypadki powstałe poza granicami RP (nowe ryzyko)

 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym


Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalnościPrzedmiot  ubezpieczenia - koszty które zostaną poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych.


Nowa usługa ASSISTANCEWARTA EKSTRABIZNES jako pierwsze ubezpieczenie korporacyjne zostało wzbogacone w usługę assistance, czyli organizację pomocy w przypadku awarii lub nieszczęśliwego wypadku w firmie..


Mamy dwa rodzaje usługi - jeden do ubezpieczenia szyb a drugi do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Do każdego ubezpieczenia szyb w przypadku ich stłuczenia lub uszkodzenia oferujemy klientowi do wyboru:

 • możliwość zorganizowania pomocy - dojazd specjalisty i bezgotówkową naprawę lub
 • tradycyjną likwidację szkód.

  Do każdego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w ramach pakietu WARTA Ekstrabiznes oferujemy:
 • Pomoc specjalisty: ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, technika urządzeń grzewczych, murarza, stolarza, szklarza. Dostarczymy także informacje o dostępnych usługodawcach. Nasza oferta obejmuje również transport, przechowanie ocalałego mienia i jego dozór w przypadku konieczności ratowania mienia przed dalszym uszkodzeniem.
 • Pomoc w Biurze i Infolinia Prawna - to pomoc w razie awarii sprzętu biurowego np. komputera, laptopa, drukarki, kserokopiarki, skanera, niszczarki dokumentów, drukarki, sprzętu AGD. Infolinia Prawna pozwala przedsiębiorcy uzyskać informacje z zakresu prawa pracy, prawa konsumenckiego, kodeksu cywilnego. Poprzez infolinię ma również dostęp do aktów prawnych oraz wzorców umów.
 • Pomoc Medyczna - to pomoc w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, z której mogą skorzystać właściciel firmy lub jej pracownicy. Obejmuje ona: wizytę lekarską, wizytę pielęgniarki, transport medyczny, dostawę leków.
 •  

   

  Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES

  Jest to produkt o charakterze ochronno - inwestycyjnym, dostosowany do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki któremu pracownik i jego rodzina otrzyma nie tylko szeroką ochronę zdrowia i życia, ale również możliwość gromadzenia kapitału na dodatkową emeryturę.

  Adresaci produktu
   

  Produkt ''WARTA EKSTRABIZNES'' jest grupowym ubezpieczeniem na życie oferowanym klientom instytucjonalnym zatrudniającym od 3 do 40 osób, zainteresowanym zabezpieczeniem dodatkowym swoich pracowników w ramach grupowego ubezpieczenia na życie.


  Zakres ubezpieczenia  Ubezpieczenie charakteryzuje się szerokim wyborem ryzyk, obejmujących ochroną ubezpieczonego i jego bliskich, takich jak:

   

  Ryzyka podstawowe:

   

  • zgon ubezpieczonego,
  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy,
  • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego,
  • zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca,
  • zgon ubezpieczonego na skutek udaru mózgu,
  • zgon małżonka ubezpieczonego,
  • zgon rodzica ubezpieczonego,
  • zgon rodzica małżonka ubezpieczonego,
  • urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,
  • zgon dziecka ubezpieczonego,
  • zgon noworodka ubezpieczonego,
  • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego.

   

  Ryzyka dodatkowe:

   

  • zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • WARTA Assistance Medyczny,
  • dożycie przez ubezpieczonego wieku emerytalnego (Fundusz),
  • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania,
  • dzienne świadczenie szpitalne,
  • dzienne świadczenie szpitalne PLUS,
  • operacja ubezpieczonego.

  Zawarcie umowy ubezpieczenia  Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku z automatycznym przedłużaniem na lata następne.

  Umowa ubezpieczenia jest zawarta od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia.

  Umowa ubezpieczenia może być zawarta jeżeli ubezpieczeniem zostanie objętych:

  • u ubezpieczającego zatrudniającego od 3 do 9 pracowników - 100% pracowników,
  • u ubezpieczającego zatrudniającego od 10 do 25 pracowników - 85% pracowników,
  • u ubezpieczającego zatrudniającego od 26 do 40 pracowników - przynajmniej 70% pracowników, nie mniej niż 21 osób.

   


  Składka  Składka z tytułu umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES może być opłacana okresowo, w zależności od wyboru dokonanego przez ubezpieczającego:

  • rocznie,
  • półrocznie,
  • kwartalnie,
  • miesięcznie.

   

  Wysokość składki obliczna jest indywidualnie dla każdego zakładu pracy i dla każdej grupy na podstawie między innymi: sumy ubezpieczenia, częstotliwości płatności składki, liczby ubezpieczonych, ich wieku, płci, stanu zdrowia, charakteru wykonywanej pracy, zakresu ochrony ubezpieczeniowej.


  Modyfikacje umowy ubezpieczenia  W rocznicę polisy możliwe jest dokonanie następujących zmian umowy ubezpieczenia:

  • zmiana częstotliwości opłacania składek,
  • rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe,
  • zwiększenie sumy ubezpieczenia.

  Zalety ubezpieczenia  1. Uproszczony sposób zawierania umowy ubezpieczenia bezpośrednio u klienta.
  2. Suma ubezpieczenia ustalana jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
  3. Składka płatna okresowo: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
  4. Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową pracowników wcześniej nie ubezpieczonych na podstawie list osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z deklaracjami.
  5. Możliwość wyboru jednego z czterech wariantów ubezpieczenia w zależności od swoich potrzeb.
  6. Możliwość gromadzenia kapitału na dodatkową emeryturę w postaci funduszu.
  7. Dodatkowo w ramach Wariantów możliwość rozszerzenia zakresu ochrony poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia.
  8. Kontynuacja Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES" poprzez zawarcie Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie - EKSTRAKONTYNUACJA.

   

   

  UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI

  związane z ryzykiem niewypłacalności, na jakie narażony jest każdy dostawca towarów lub usług, kredytujący swoich odbiorców (sprzedający z odroczonym terminem płatności - w tzw. kredycie kupieckim) lub faktor kupujący - na mocy umowy faktoringu pełnego (bez regresu) - wierzytelności od sprzedawców
   

  Ubezpieczamy należności sprzedawców (powstające w obrocie krajowym i zagranicznym) oraz należności faktorów

   

  Umowa ubezpieczenia należności zawierana jest

  • w drodze negocjacji
  • na podstawie wniosku złożonego przez Klienta zainteresowanego ubezpieczeniem swoich należności oraz na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia
  • między sprzedawcą towarów lub usług i WARTĄ
  • w przypadku należności faktoringowych - między faktorem i WARTĄ

   

  Ubezpieczeniem obejmowane są należności od kontrahentów (podmiotów gospodarczych), których upadłość może być ogłoszona zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju kontrahenta

   

  Wypadkiem ubezpieczeniowym objętym odpowiedzialnością WARTY jest nieotrzymanie przez sprzedawcę (lub faktora) całości lub części bezspornych należności w wyniku niewypłacalności kontrahenta (odbiorcy)

   

  Podstawowe zasady ubezpieczeń należności:

  • ubezpieczeniem objęty jest ustalony w umowie ubezpieczenia portfel odbiorców; w przypadku należności faktoringowych - jedna umowa ubezpieczenia dotyczy wszystkich należności nabytych od jednego faktoranta
  • dla każdego odbiorcy określony jest limit ubezpieczeniowy, do wysokości którego WARTA ponosi odpowiedzialność; limit może być indywidualny - określony przez WARTĘ lub automatyczny - dla kontrahentów spełniających warunki określone w umowie
  • ubezpieczający uczestniczy w ryzyku udziałem własnym

   

  Ubezpieczenie umożliwia:

  • przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta na WARTĘ
  • otrzymanie odszkodowania w przypadku niewypłacalności odbiorcy
  • zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności
  • sprawdzenie wiarygodności odbiorców
  • pomoc w usprawnieniu procedur kredytowania
  • zabezpieczenie - dzięki cesji praw z umowy ubezpieczenia - kredytu bankowego lub umowy faktoringu niepełnego
  • w przypadku faktora dodatkowo - możliwość oferowania faktoringu pełnego (korzystniejszego dla faktorantów)

   

   

  GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

  są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe)
   

  Udzielane są:

  • na pisemny wniosek wnioskodawcy (strony zobowiązanej)  
  • po dokonaniu oceny jego wiarygodności
  • zawarciu z nim umowy o udzielenie gwarancji
  • ustanowieniu zabezpieczeń ewentualnych roszczeń WARTY i opłaceniu składki

   

  Zalety gwarancji:

   

  • dla beneficjenta: 
   • bezpieczeństwo i pewność otrzymania określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązań zabezpieczanych gwarancją
   • dodatkowa ocena wiarygodności wnioskodawcy gwarancji 

   

  • dla wnioskodawcy:
   • potwierdzenie jego wiarygodności
   • możliwość sprostania wymogom kontrahenta (inwestora, wynajmującego, dostawcy) i uczestniczenia w obrocie gospodarczym bez angażowania własnych środków finansowych w celu złożenia wymaganego zabezpieczenia
   • w przypadku gwarancji celnych - możliwość dokonywania obrotu z zagranicą bez angażowania własnych środków finansowych lub odroczenia zapłaty należności celno-podatkowych (stosownie do danej procedury celnej)
   • w przypadku pozostałych gwarancji - w zależności od rodzaju - możliwość uczestnictwa w przetargu, zawarcia kontraktu, otrzymania zaliczki, otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury, uzyskania zezwolenia i prowadzenia określonej działalności, korzystania z kredytu kupieckiego itd

   

  UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO

  adresowane do wszystkich podmiotów dokonujących obrotu z zagranicą i zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia majątkowego na rzecz polskich urzędów celnych

   

  UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KONTRAKTOWE

  adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców)

   

  WARTA udziela różnych gwarancji związanych z realizacją kontraktów:

  • przetargowych (wadialnych)
  • należytego wykonania 
  • zwrotu zaliczki
  • usunięcia wad

   

  UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KAUCYJNE

  adresowane do najemców - podmiotów wynajmujących powierzchnię użytkową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zobligowanych do zapłaty kaucji lub złożenia zabezpieczenia na rzecz wynajmującego

   

  UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KONCESYJNE

  adresowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobligowanych do złożenia z tego tytułu zabezpieczenia na rzecz organu udzielającego koncesji (zezwolenia)


  61 425 25 58
  biuro@warta.gniezno.pl