TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Ubezpieczenia dla firm budowlano -montażowych

drukujUBEZPIECZENIE BUDOWLANO - MONTAŻOWE

 

Ubezpieczenia budowlano - montażowe zapewniają ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy - montażu:

 

- inwestorom / zleceniodawcom,

- wykonawcom i podwykonawcom,

 

Przedmiotem ochrony w związku z wykonywaniem robót budowlano - montażowych mogą być:

 

- obiekty budowlane i /lub montażowe tj. materiały niezbędne do ich realizacji i koszty wykonania,

- sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,

- maszyny budowlane,

- dokumentacja budowy,

- mienie osobiste pracowników,

- inne koszty i mienie.

 

Ubezpieczenie mienia może zostać rozszerzone o:

 • odpowiedzialność cywilną wykonawcy za szkody wobec osób trzecich,
 • ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu.

 

Zakres ochrony można modyfikować poprzez wprowadzenie do umowy klauzul stanowiących załącznik do OWU.

Dodatkowo na wniosek klienta ubezpieczenie może zawierać postanowienia szczególne wynikające ze specyfiki realizowanego projektu.

 

Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie działania realizowane od momentu organizacji placu budowy / robót, do przekazania całości lub części robót inwestorowi do eksploatacji.

Istnieje także możliwość ubezpieczenia okresu prób gorących w odniesieniu do urządzeń mechanicznych i instalacji oraz okresu konserwacji.

 

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe)
 

Udzielane są:

 • na pisemny wniosek wnioskodawcy (strony zobowiązanej)  
 • po dokonaniu oceny jego wiarygodności
 • zawarciu z nim umowy o udzielenie gwarancji
 • ustanowieniu zabezpieczeń ewentualnych roszczeń WARTY i opłaceniu składki

 

Zalety gwarancji:

 

 • dla beneficjenta: 
  • bezpieczeństwo i pewność otrzymania określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązań zabezpieczanych gwarancją
  • dodatkowa ocena wiarygodności wnioskodawcy gwarancji 

 

 • dla wnioskodawcy:
  • potwierdzenie jego wiarygodności
  • możliwość sprostania wymogom kontrahenta (inwestora, wynajmującego, dostawcy) i uczestniczenia w obrocie gospodarczym bez angażowania własnych środków finansowych w celu złożenia wymaganego zabezpieczenia
  • w przypadku gwarancji celnych - możliwość dokonywania obrotu z zagranicą bez angażowania własnych środków finansowych lub odroczenia zapłaty należności celno-podatkowych (stosownie do danej procedury celnej)
  • w przypadku pozostałych gwarancji - w zależności od rodzaju - możliwość uczestnictwa w przetargu, zawarcia kontraktu, otrzymania zaliczki, otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury, uzyskania zezwolenia i prowadzenia określonej działalności, korzystania z kredytu kupieckiego itd.


są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa (np. gwarancje zapłaty długu celnego) lub zawartej umowy (np. gwarancje kontraktowe)
 

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO

adresowane do wszystkich podmiotów dokonujących obrotu z zagranicą i zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia majątkowego na rzecz polskich urzędów celnych

 

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KONTRAKTOWE

adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców)

 

WARTA udziela różnych gwarancji związanych z realizacją kontraktów:

 • przetargowych (wadialnych)
 • należytego wykonania 
 • zwrotu zaliczki
 • usunięcia wad

 

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KAUCYJNE

adresowane do najemców - podmiotów wynajmujących powierzchnię użytkową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zobligowanych do zapłaty kaucji lub złożenia zabezpieczenia na rzecz wynajmującego

 

UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KONCESYJNE

adresowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobligowanych do złożenia z tego tytułu zabezpieczenia na rzecz organu udzielającego koncesji (zezwolenia)

 

Gwarancji ubezpieczeniowych i szczegółowych informacji na ich temat udzielają wszystkie Oddziały WARTY


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl