TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Ubezpieczenia kolejowe

drukujUbezpieczenie CASCO taboru kolejowego

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla właścicieli taboru kolejowego, który jest użytkowany do prowadzenia działalności przewozowej.
 

W ramach tego ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową tabor kolejowy stanowiący własność osoby prawnej lub fizycznej, bądź przez nią użytkowany lub dzierżawiony. Odpowiedzialność polisowa naszego Towarzystwa obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu taboru wskutek:

 

  • nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się taboru ze znajdującymi się poza nim przedmiotami, osobami lub zwierzętami;
  • zderzania się pociągów;
  • wykolejenia taboru;
  • osunięcia ziemi, przerwania tam, zerwania mostów, zawalenia tuneli i innych podobnych zdarzeń;
  • wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, gradobicia, huraganu i innych działających nagle sił przyrody;
  • rabunku, kradzieży lub zaginięcia taboru lub jego części.

 

Ubezpieczenie kontenerów

Ubezpieczenie to jest skierowane do podmiotów wykorzystujących w swojej działalności kontenery jako środek składowania i transportu.
 

Ochrona ubezpieczeniowa naszego Towarzystwa obejmuje kontenery własne lub dzierżawione przez Ubezpieczonego, łącznie ze sprzętem kontenerowym. W ramach tego ubezpieczenia WARTA wypłaca odszkodowanie za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie kontenera i sprzętu kontenerowego powstałe:

 

  • w czasie transportu kontenerów drogą morską, lądową lub kombinowaną;
  • podczas składowania kontenerów;
  • w trakcie przeładunku kontenerów.

 

W ramach ubezpieczenia kontenerów ochroną ubezpieczeniową może być objęta także odpowiedzialność cywilna właściciela za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym za śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby poszkodowanej lub z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia tych osób.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl