TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Ubezpieczenia lotnicze

drukujAerocasco (Ubezpieczenie CASCO statków powietrznych)

Ubezpieczenie Aerocasco jest przeznaczone dla właścicieli statków powietrznych i zabezpiecza ich przed stratami, spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem posiadanego przez nich statku powietrznego.
 

W ramach ubezpieczenia Aerocasco WARTA odpowiada za szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu statku powietrznego, powstałe podczas:

 

  • wykonywania lotu, postoju, kołowania, startu i lądowania;
  • okresowego wyłaczenia z eksploatacji pod warunkiem, że statek powietrzny stacjonuje w miejscu do tego przeznaczonym;
  • napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek dokonywanych przez licencjonowane zakłady naprawcze (za wyjątkiem szkód polegających na wadliwym wykonaniu tychże napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek).

 

Na wniosek ubezpieczonego WARTA obejmuje ubezpieczeniem także wyposażenie dodatkowe zamontowane na statku powietrznym, które jest niezbędne do wykonywania przez niego specyficznych zadań.

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywanej działalności operatora i przewoźnika lotniczego

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej operatora i przewoźnika lotniczego są przeznaczone dla użytkowników statków powietrznych. Mają one na celu zabezpieczenie ich przed roszczeniami innych osób, które mogły ponieść szkodę w wyniku użytkowania statku powietrznego.

OC użytkownika
 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej operatora lotniczego, zwane w skrócie OC użytkownika, chroni Ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku użytkowania przez niego statku powietrznego.

 

W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej użytkownika, WARTA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez ubezpieczony statek powietrzny osobom trzecim znajdującym się poza jego pokładem, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa.


OC przewoźnikaUbezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika lotniczego, zwane w skrócie OC przewoźnika, zabezpiecza podmiot świadczący usługi przewoźnika lotniczego przed roszczeniami osób, z którymi zawarł on uwowę przewozu.

 

W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika, WARTA wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych pasażerom lub ładunkom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa.

 

 

Następstw nieszczęśliwych wypadków załóg statków powietrznych

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków załóg statków powietrznych jest przeznaczone dla właścicieli statków powietrznych. Jego celem jest zabezpieczenie roszczeń członków załogi, którzy ponieśli szkodę podczas pełnienia obowiązków na pokładzie statku powietrznego.
 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków gwarantuje wypłatę odszkodowania dla załogi statku powietrznego lub innych pracowników Ubezpieczonego, którzy znajdując się na pokładzie statku powietrznego doznali szkody w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

W ramach ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków WARTA wypłaca świadczenie w przypadku śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu osób ubezpieczonych. Ubezpieczeniem tym można objąć załogę statku powietrznego, personel latający i inne osoby uczestniczące w locie, które w myśl prawa nie są osobami trzecimi dla Ubezpieczonego.

 

Standardowy zakres ubezpieczenia może zostać także rozszerzony o ubezpieczenie bagażu, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy osobistych członków załogi podczas pełnienia przez nich obowiązków na pokładzie statku powietrznego.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl