TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Ubezpieczenia obowiązkowe Odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

drukujUbezpieczenie dpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

 

Potencjalny odbiorca: rolnik - osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna rolnika oraz osób pozostającym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a także każdej osoby, która pracuje w gospodarstwie rolnym za szkody, których następstwem jest  śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź  utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Odpowiedzialność obejmuje również  szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika.

 

Ochrona obejmuje  także szkody wyrządzone umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa,  spowodowane zarówno czynem niedozwolonym jak również wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.  

 

Ponadto w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel pokrywa koszty działań mających na celu zapobieżenie zwiększenia szkody oraz pokrywa uzasadnione koszty obrony sądowej przeciwko roszczeniom osoby poszkodowanej.

 

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkody na osobie - 1.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 300.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, obowiązek ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

 


Podstawą prawną obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22.05.2003 roku (Dz.U. 03.124.1152 - tekst jednolity,  z późniejszymi zmianami).


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl