TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Życie Twoje i bliskich- życie i zdrowie Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie

drukujIndywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie jest jednym z produktów indywidualnych proponujących szeroką i konkurencyjną na rynku ochronę ubezpieczeniową. Produkt ten jest doskonałym programem ochronnym i jednocześnie zabezpieczeniem długoterminowych zobowiązań finansowych.

Adresaci produktuUbezpieczenie polecane jest osobom, które potrzebują czasowego zabezpieczenia swoich średnio- i długoterminowych zobowiązań finansowych takich jak: spłaty hipotek czy wierzytelności, a jednocześnie doceniają potrzebę zabezpieczenia siebie oraz najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych.

Ubezpieczenie terminowe na życie można także polecić osobom zatrudnionym na strategicznych stanowiskach, co może stanowić doskonałe zabezpieczenie firm na wypadek ich śmierci.


Zakres ubezpieczeniaUbezpieczenie cechuje duża elastyczność w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy ubezpieczenia.

 

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego i może być rozszerzony zgodnie z życzeniem klienta o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia, obejmujących następujące ryzyka:

 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • wystąpienie poważnego zachorowania (jeden z najszerszych na rynku ubezpieczeniowym katalogów poważnych zachorowań obejmujących swym zakresem również chorobę Creutzfelda - Jakoba i zakażenie wirusem HiV/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności w trakcie transfuzji krwi)
 • przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu
 • operacje ubezpieczonego
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY.

Zawarcie umowy ubezpieczeniaZawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku dostarczonego do siedziby WARTY pod warunkiem wpłaty pierwszej składki, na podstawie którego wystawiana jest polisa.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. gwarantuje stałą opiekę, ponieważ już od momentu wypełnienia wniosku ubezpieczony jest objęty tymczasową ochroną ubezpieczeniową, która trwa aż do chwili wystawienia polisy.

 

Pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki.


ŚwiadczeniaWypłata świadczeń następuje na podstawie wniosku wypełnionego przez osobę uprawnioną do świadczenia i przesłanego do WARTY.

 

Wysokości świadczeń:

 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia (niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego),
 • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - 30% lub 50% sumy ubezpieczenia,
 • powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku - (wg tabeli zdarzeń określonej w umowie dodatkowej),
 • dzienne świadczenie szpitalne - (wypłacane w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu zarówno w wyniku wypadku jak i w związku z chorobą),
 • ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego - % kwoty bazowej w zależności od stopnia trudności operacji.
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY  - organizacja i pokrycie kosztów: wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, opieki w szpitalu jak również po okresie hospitalizacji, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomocy psychologa. Ponadto zdrowotne usługi informacyjne.

Zalety ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie.
 2. Możliwość dostosowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
 3. Mechanizm indeksacji składki zapewniający utrzymanie realnej wysokości świadczenia poprzez podwyższenie sumy ubezpieczenia.
 4. Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia poprzez podwyższenie składki niezależnie od indeksacji, w przypadku zajścia jednego ze zdarzeń:
  - zawarcia przez ubezpieczonego związku małżeńskiego,
  - urodzenia się dziecka ubezpieczonemu,
  - przysposobienia przez ubezpieczonego dziecka. 
 5. Możliwość zmiany częstotliwości opłacania składek oraz rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe w każdą rocznicę polisy.

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl