TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Emerytalno-rentowe Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

drukujIndywidualne Ubezpieczenie Rentowe

TUnŻ WARTA S.A jest jednym z nielicznych Towarzystw na rynku ubezpieczeń, które oferują tego rodzaju ubezpieczenie i zapewniają swoim klientom poczucie bezpieczeństwa oraz wiary w spokojną przyszłość, oferując gwarantowany okres wypłaty renty niezależnie od tego, czy ubezpieczony pozostaje przy życiu.

Adresaci produktu
 

Ubezpieczenie to skierowane jest do osób, które myśląc o swojej przyszłości i emeryturze, chciałyby przeznaczyć zgromadzone środki na wypłatę świadczenia dożywotnio i z gwarancjami.

Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zapewnia ubezpieczonym skorzystanie z możliwości wypłaty świadczenia w formie renty.

Produkt ten daje możliwość zapewnienia bezpiecznej przyszłości już ludziom młodym, którzy ukończyli 35 rok życia.


Zawarcie umowy ubezpieczeniaUmowa jest zawierana na podstawie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na formularzu TUnŻ WARTA S.A. 

 

Wniosek ten może być złożony wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia w formie renty z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej z zakładem ubezpieczeń, która dopuszcza możliwość takiej formy wypłaty świadczenia.


Gwarantowany okres wypłatyWARTA zapewnia przez określony, gwarantowany okres, wypłatę renty -ubezpieczonemu , lub w przypadku zgonu ubezpieczonego przed upływem gwarantowanego okresu - osobie uprawnionej.

W zależności od wskazania dokonanego przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia okres ten nie może być dłuższy niż 20 lat i krótszy niż 2 lata.


ŚwiadczeniaZ tytułu umowy ubezpieczenia świadczenie wypłacane jest w postaci świadczeń rentowych na rzecz ubezpieczonego do dnia jego zgonu lub na rzecz osoby wskazanej przez ubezpieczonego w przypadku jego zgonu przed końcem gwarantowanego okresu wypłat świadczeń rentowych.

Dodatkowo w przypadku wyboru rozszerzonego zakresu ochrony ubezpieczeniowej zostanie wypłacone świadczenie osobie uprawnionej do świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zgonu osoby ubezpieczonej. Suma ubezpieczenia równa jest wysokości rocznej renty.

 

W zależności od postanowień umowy ubezpieczenia, świadczenie rentowe może być wypłacane:

- miesięcznie

- kwartalnie

- półrocznie

- rocznie.


Zalety Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego:  1. Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez osobę, która ukończyła już 35 rok życia.
  2. Zawarcie umowy ubezpieczenia bez konieczności wypełniania ankiet medycznych.
  3. Możliwość wyboru przez ubezpieczonego częstotliwości wypłaty renty: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
  4. Indywidualne ustalenie wysokości renty w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.
  5. Gwarantowany okres wypłat świadczeń rentowych, w czasie którego będzie następować wypłata renty osobie uprawnionemu w przypadku zgonu ubezpieczonego.
  6. Możliwość wyboru długości okresu gwarantowanego przez ubezpieczonego przy zawieraniu umowy (od 2 do 20 lat).
  7. Najwyższy na rynku wiek, w którym może kończyć się gwarantowany okres wypłaty renty - 85 lat.
  8. Dodatkowo w przypadku wyboru rozszerzonego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w razie zgonu ubezpieczonego wypłacane jest jednorazowe świadczenie na rzecz uprawnionego w wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zgonu ubezpieczonego.
  9. Udział w zysku, który zwiększa wysokość wypłacanego świadczenia rentowego.

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl