TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Ubezpieczenia dobrowolne Mienia w gospodarstwach rolnych

drukuj



Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych

 

Potencjalny odbiorca: osoby fizyczna, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Przedmiot ubezpieczenia: mienie ruchome (produkty rolne, zwierzęta gospodarskie i fermowe, inwentarz martwy, ruchomości domowe i stałe elementy) stanowiące własność lub będące w posiadaniu Ubezpieczającego, i znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego.

 

Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich jak pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina, trzęsienie ziemi, zapadanie się lub osuwanie ziemi.
Ponadto WARTA odpowiada za zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi.

 

Okres ubezpieczenia: jeżeli nie umówiono się inaczej umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.


Co ważne:

 • możliwość odrębnego ubezpieczenia poszczególnych grup mienia od zdarzeń losowych,
  szeroki zakres ochrony,
 • pakietowa forma ubezpieczenia.

Uzupełnieniem oferty ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych w zakresie zdarzeń losowych jest dodatkowo możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową - za dopłatą dodatkowej składki - następujących ryzyk:

 • ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniach od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • konie i bydło od padnięcia lub uboju z konieczności,
 • maszyny rolnicze AGROCASCO,
 • uprawy od zdarzeń losowych.

 

Dodatkowe ubezpieczenie ruchomości domowych w mieszkaniach od kradzieży z włamaniem i rabunku


Przedmiot ubezpieczenia: ruchomości domowe i stałe elementy, do których zalicza się m.in.: meble, odzież, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny, fotograficzny, komputerowy, gotówka i inne środki płatnicze, rowery, sprzęt sportowy, turystyczny, stolarka drzwiowa i okienna łącznie ze szkleniem i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwłamaniowe.
 

Zakres ubezpieczenia:

 • kradzież z włamaniem
 • rabunek

 

Co ważne:

 • uzupełnienie oferty dla rolników o możliwość ubezpieczenia mienia znajdującego się wewnątrz mieszkania,
 • ochroną ubezpieczeniową objęte są również ruchomości domowe czasowo znajdujące się w mieszkaniu na podstawie udokumentowanego użyczenia lub wypożyczenia przez organizację sportową, społeczną, klub lub wypożyczalnię.

Dodatkowe ubezpieczenie koni i bydła od padnięcia lub uboju z konieczności

 

Przedmiot ubezpieczenia: zwierzęta gospodarskie tj.:

 • bydło w wieku od 6 miesięcy do 10 lat,
 • konie w wieku od 6 miesięcy do 16 lat.

 

Zakres ubezpieczenia:

 • padnięcie zwierzęcia wskutek choroby lub wypadku,
 • ubój zwierzęcia z konieczności (po chorobie, wypadku zwierzęcia, lub nałego zagrożenia jego życia nie związany z chorobą zakaźną - potwierdzony opinią lekarza weterynarii).

Co ważne:

 • produkt atrakcyjny zwłaszcza dla gospodarstw prowadzących produkcję towarową w rolnictwie, ponieważ coraz częściej ubezpieczane są całe stada zwierząt, które stanowią podstawowy trzon produkcji danego gospodarstwa.

 

Dodatkowe ubezpieczenie maszyn rolniczych AGROCASCO

 

Przedmiot ubezpieczenia: maszyny rolnicze nie podlegające rejestracji na podstawie prawa o ruchu drogowym (samobieżne, albo zasilane ze źródeł obcych np. pług, mały ciągnik ogrodniczy, nie starsze niż 15 lat i o wartości powyżej 50q żyta wg średnich cen skupu na danym terenie w dniu zawarcia umowy ubezpieczenie)

 

Zakres ubezpieczenia: utrata, zniszczenie lub uszkodzenie maszyn rolniczych wskutek:

 • zdarzeń losowych takich jak: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina oraz trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi,
 • zderzenia z innym pojazdem,
 • kradzieży, kradzieży z włamaniem i rozboju.

Co ważne:

 • optymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • polisa, oprócz swej właściwej funkcji, może posłużyć jako zabezpieczenie kredytu udzielanego na zakup maszyn rolniczych.

 

Dodatkowe ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych

 

Przedmiot ubezpieczenia:

 • jednoroczne rośliny uprawne w trakcie wegetacji,
 • plony jednorocznych roślin uprawnych w czasie ich sprzętu z pola na określonym w umowie polu uprawnym.

 

Zakres ubezpieczenia: zniszczenia upraw wskutek gradobicia, powodzi, huraganu i pożaru.
Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się od dnia odpowiedzialności WARTY i trwa do końca roku kalendarzowego. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku złożonego do dnia 30 kwietnia.

 

Co ważne:

 • ubezpieczenie jest niezbędnym elementem funkcjonowania wielohektarowych gospodarstw prowadzących produkcję towarową, gdzie straty spowodowane żywiołami mogą poważnie zachwiać sytuację finansową gospodarstwa,
 • możliwość ubezpieczenia upraw będących przedmiotem kontraktacji.

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl