TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Ubezpieczenia z funduszem PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne

drukujUbezpieczenie Inwestycyjne PROFIT PLAN

 

Wybierz swój styl pomnażania kapitału

 

Pomnażaj swój kapitał wybierając jeden z sześciu Planów inwestycyjnych

 

Wybierając PROFIT PLAN:

 • Nie ponosisz opłaty wstępnej
 • Nie płacisz na wyjście z inwestycji
 • Masz możliwość dokonania 12 bezpłatnych transferów swoich środków pomiędzy Planami inwestycyjnymi w roku
 • Składka początkowa wynosi min. 3 000 zł z możliwością doinwestowania w każdym czasie na poziomie min. 300 zł
 • Masz stały dostęp do swoich środków finansowych
 • Dajemy ci nieograniczone możliwości pomnażania kapitału
 • Sam decydujesz o tym, gdzie zainwestowane zostaną Twoje pieniądze

 

PROFIT PLAN to ubezpieczenie inwestycyjne, oferujące możliwość inwestycji w 6ciu różnych Planach inwestycyjnych. Ubezpieczenie charakteryzuje się zredukowaną częścią ochronny ubezpieczeniowej oraz skierowaniem większej uwagi na inwestycyjny charakter umowy ubezpieczenia, zgodnie z którym większość składki przeznaczona jest na nabycie jednostek uczestnictwa w Planach inwestycyjnych.


Adresaci ubezpieczeniaProdukt skierowany jest do indywidualnych odbiorców, obecnych i przyszłych klientów Kredyt Banku S.A., którzy zainteresowani są przede wszystkim bezpiecznym inwestowaniem połączonym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia zdrowia i życia.

 


Plany inwestycyjnePROFIT PLAN daje Ci możliwość wyboru spośród 6 Planow Inwestycyjnych o określonej strategii inwestycyjnej, tj.:

 • Oszczędnościowy
 • Defensywny
 • Stabilny
 • Zrownoważony
 • Dynamiczny
 • Akcyjny

 

Każdy Plan charakteryzuje się innym potencjałem wzrostu zainwestowanych środków oraz ryzykiem jego osiagnięcia.

W każdej chwili możesz zmienić wybraną przez siebie strategię i ulokować część albo wszystkie środki w innym Planie Inwestycyjnym.


Powyższe Plany stanowią ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w rozumieniu Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 

Każdy z Planów ma ustaloną modelową strukturę lokat, z możliwością odchyleń w ramach "widełek". Plany inwestycyjne lokują swoje aktywa w fundusze otwarte KBC TFI wg struktury ustalonej przez zarządzających:

 

 • KBC Pieniężny FIO
 • KBC Papierów Dłużnych FIO
 • KBC Akcyjny FIO

 

Wycena jednostek uczestnictwa Planów dokonywana jest codziennie.

Ceny j.u. publikowane są na stronie www.warta.pl

 

Więcej o Planach inwestycyjnych

 


Zawarcie umowy ubezpieczeniaUmowa zawierana jest na czas nieokreślony.

 

Umowa może zostać zawarta w Kredyt Banku S.A.

 

W przypadku PROFIT PLANU przekazywany jest klientowi certyfikat ubezpieczenia (stanowiący dowód zawarcia umowy) przez Pośrednika - Kredyt Bank S.A. Początkiem okresu ubezpieczenia jest dzień wskazany w certyfikacie ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu wpłaty składki jednorazowej.

 

Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia BRAK JEST OPŁATY WSTĘPNEJ.

 


SkładkaSkładka jednorazowa - płatna w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,

 

Składka dodatkowa - płatna w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia.

 

Min. składka jednorazowa = 3 000 zł

 

Min. składka dodatkowa = 300 zł

 

Składka przeliczana jest na jednostki uczestnictwa i ewidencjonowana na indywidualnym koncie inwestycyjnym, utworzonym dla każdego ubezpieczającego.

 


UbezpieczonyOsoba fizyczna, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia. Może nim być jedynie ubezpieczający. Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu doręczenia zakładowi ubezpieczeń dokumentu określającego zawarcie umowy ubezpieczenia ukończyła 18 lat. Osoby w wieku 65 lat i powyżej mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia w podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniowej (zgon ubezpieczonego).

 


Zakres ubezpieczeniaZakres podstawowy: zgon ubezpieczonego

 

Zakres dodatkowy:

 

- Pakiet Wypadkowy - Ubezpieczenie Zgonu lub Powstania Inwalidztwa Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku, zawarcie umowy dodatkowej możliwe jest tylko łącznie z zawarciem umowy ubezpieczenia.

 

- "WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY" - pakiet usług assistance, zawarcie umowy dodatkowej mozliwe jest tylko łącznie z zawarciem umowy ubezpieczenia. 

 

Zakresem dodatkowym mogą zostać objęte osoby w wieku poniżej 65 lat.

 


WykupyW ramach umowy ubezpieczenia w każdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia ubezpieczający będzie mógł dokonać:

 • całkowitego wykupu ubezpieczenia
 • częściowego wykupu - w min. wysokości 2 000 zł, max. 2 razy w roku ubezpieczeniowym.

 

Wykup dokonywany jest na wniosek ubezpieczającego. Wykup ubezpieczenia polega na wypłacie kwoty odpowiadającej wartości jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym koncie inwestycyjnym ubezpieczającego.

 


Transfery i zmiany podziału procentowegoTransfer j.u. między Planami:

 

- 12 w roku ubezpieczeniowym - brak opłaty

- 13 i kolejny raz w danym roku -25 PLN, (pobierana poprzez potrącenie z kwoty transferowanej).

 

Zmiana podziału procentowego składki:

- 12 w roku ubezpieczeniowym - brak opłaty

- 13 i kolejny raz w danym roku ubezpieczeniowym - 25 PLN, (pobierana poprzez umorzenie j.u.).

 


Zalety produktu:- Możliwość otrzymania wysokich przychodów przy jednoczesnej ochronie ubezpieczeniowej w zakresie życia i zdrowia.

- Brak opłat (O%) z tytułu: zawarcia umowy ubezpieczenia i dokonania wykupu ubezpieczenia oraz dokonania 12 transferów jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami i zmian podziału procentowego wpłacanych składek*.

- Plany inwestycyjne aktywnie zarządzane przez Asset Menagera, co pozwala inwestorowi na rzadszy monitoring swojej inwestycji.

- Brak podatku "Belki" przy transferach.

- Uproszczony tryb zawierania umowy ubezpieczenia - przystąpienie do ubezpieczenia nie wiąże się z żadnym wywiadem medycznym i następuje w trakcie jednej wizyty w Kredyt Banku S.A.

- Ubezpieczeniem może być objęta osoba w wieku już od 18 lat bez górnej granicy wieku (osoby w wieku 65 lat i powyżej mogą zawrzeć umowę w jej podstawowym zakresie).

- Wycena funduszy dokonywana jest codziennie.

- Pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już od dnia następnego po dniu zapłaty składki i otrzymania certyfikatu potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

- Możliwość dokonania wykupu lub wykupu częściowego ubezpieczenia w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia, w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności, wymagających uzyskania dodatkowego kapitału.

 

*opłata pobierana za 13 i każdy kolejny transfer czy zmianę w danym roku ubezpieczeniowym


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl