TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Zabezpieczenie przyszłości Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne

drukujIndywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne to produkt, którego szczególną zaletą jest połączenie szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej z możliwością prowadzenia indywidualnej polityki inwestycyjnej poprzez zróżnicowaną ofertę funduszy WARTY.

Adresaci produktu
 

Produkt Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. przeznaczony jest dla każdego klienta, który czuje potrzebę zabezpieczenia najbliższych na wypadek zajścia nieprzewidzianych zdarzeń, ale również myśli o regularnym gromadzeniu kapitału np. na przyszłą emeryturę.

 

Ubezpieczenie nazwaliśmy uniwersalnym, ponieważ łączy szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowanej do własnych potrzeb z możliwością inwestowania środków w fundusze zgodnie z własnym wyborem.


Zakres ochrony ubezpieczeniowejPodstawowy zakres ochrony obejmuje ryzyko zgonu ubezpieczonego, ale możliwe jest rozszerzenie zakresu o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia:

 • zgonu w nieszczęśliwym wypadku,
 • powstania inwalidztwa wskutek wypadku,
 • wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania (jeden z najszerszych na rynku ubezpieczeniowym katalogów poważnych zachorowań obejmujących swym zakresem: nowotwór, zawał serca lub udar mózgu, by-passy, niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów oraz chorobę Creutzfelda - Jakoba i zakażenie wirusem HiV/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności w trakcie transfuzji krwi
 • dziennego świadczenia szpitalnego
 • na wypadek operacji ubezpieczonego
 • przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego

Zawarcie umowy ubezpieczeniaZawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie wypełnionego wniosku dostarczonego do siedziby WARTY pod warunkiem wpłaty pierwszej składki, na podstawie którego wystawiana jest polisa.

 

Już od momentu dostarczenia kompletnego wniosku do zakładu ubezpieczeń w stosunku do klienta obowiązuje ochrona tymczasowa, która obejmuje swym zakresem zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku.

 

Pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki.


FunduszIndywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne jest ubezpieczeniem typu unit-linked, w którym każdy klient posiada indywidualne konto inwestycyjne, gdzie ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za środki pochodzące z jego składek.

 

Ubezpieczający ma do wyboru 10 funduszy 4 plany inwestycyjne (plany), zróżnicowane pod względem portfela lokat, a co za tym idzie poziomu ryzyka instrumentów obejmujących te portfele, począwszy od funduszy i planów najbezpieczniejszych dających pewność inwestycji za cenę mniejszych zysków, takich jak Fundusz WARTA Bezpieczny czy Plan Defensywny, poprzez fundusze i plany wiążące się z większym ryzykiem ale z potencjalnie większymi zyskami jak Fundusz WARTA Akctywny i Plan Zrównoważony, aż do funduszy i planów najbardziej ryzykownych pod względem portfela ale przynoszącym w długim okresie czasu największe zyski - Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek i Plan Dynamiczny.

W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczający  ma szeroki wybór możliwości inwestycyjnych. W ramach umowy ubezpieczenia wpłaty lokowane mogą być w 10 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne.

 

FUNDUSZE                                                                                        

1. WARTA Bezpieczny                                                                        

2. WARTA Stabilnego Wzrostu                                                         

3. WARTA Aktywny                                                                            

4. KBC Papierów Dłużnych                                                                

5. KBC Stabilny

6. KBC Aktywny

7. KBC Pieniężny

8. KBC Dynamiczny

9. KBC Akcyjny

10. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

 

 PLANY INWESTYCYJNE

 1. Defensywny

 2. Stabilny

 3. Zrównoważony

 4. Dynamiczny

 

We wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ubezpieczający decyduje, w jakim procencie do którego funduszu i/lub planu ma być skierowana składka, zarówno regularna jak i doraźna.

Podział składki doraźnej pomiędzy fundusze i plany może być inny niż podział składki regularnej.


Gwarancja

TUnŻ WARTA S.A. gwarantuje utrzymanie polisy w mocy przez okres 10 lat, pod warunkiem że składki płacone są zgodnie z umową, nie zostało wykorzystane zawieszenie opłacania składek oraz ubezpieczenie nie zostało przekształcone w bezskładkowe.
ŚwiadczeniaWypłata świadczenia osobie uprawnionej następuje niezwłocznie, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia wniosku o wypłatę świadczenia.

 

Wysokości świadczeń:

 • zgon ubezpieczonego - większa z wartości: suma ubezpieczenia obowiązująca w dniu zgonu ubezpieczonego lub wartość polisy (ponadto zakład ubezpieczeń wypłaca dodatkową wartość polisy)
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia (niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego)
 • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - 30% lub 50% sumy ubezpieczenia
 • powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku - (wg tabeli zdarzeń określonej w umowie dodatkowej),
 • dzienne świadczenie szpitalne - (wypłacane jest w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu zarówno w wyniku wypadku, jak i w związku z chorobą)
 • ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego - % kwoty bazowej w zależności od stopnia trudności operacji.

Zalety ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie działające na całym świecie i przez całą dobę.
 2. Ubezpieczenie bezterminowe.
 3. Świadczenie na wypadek zgonu ubezpieczonego w wysokości wartości polisy, nie mniej jednak niż suma ubezpieczenia.
 4. Składki inwestowane w fundusze i plany inwestycyjne prowadzone przez WARTĘ zgodnie z wyborem dokonanym przez ubezpieczającego.
 5. Możliwość rozszerzenia ochrony poprzez wykupienie umów dodatkowych.
 6. Wybór częstotliwości płatności składki - miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 7. Możliwość indeksacji sumy ubezpieczenia i składki w rocznice polisy pozwalające na utrzymanie realnej wartości polisy.
 8. Modyfikacje umowy ubezpieczenia w rocznice polisy: zmiana sumy ubezpieczenia, dokupienie wypadkowych umów dodatkowych, zmiana częstotliwości opłacania składki.
 9. Możliwość zmian funduszy i planów inwestycyjnych, w które inwestowane są składki lub transferu środków pomiędzy funduszami i planami.
 10. Wpłaty doraźne ewidencjonowane na osobnym koncie z możliwością dokonywania wypłat częściowych.
 11. Możliwość zawieszenia opłacania składek na okres do 12 miesięcy.
 12. Możliwość przekształcenia umowy w ubezpieczenie bezskładkowe.

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl