TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Samochód Autocasco (AC)

drukujAutocasco (AC)

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe oferowane jest od 1 kwietnia 2008 roku w ramach trzech produktów:

 • Autocasco Komfort
 • Autocasco Standard
 • Autocasco Mini


Nowe produkty pozwolą konstruować ofertę ubezpieczeniową w sposób umożliwiający elastyczne dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta co do zakresu ochrony, jak również - co jest niezwykle istotne - do ceny ubezpieczenia. Wprowadzone zostały rozwiązania niespotykane dotychczas na polskim rynku ubezpieczeniowym jak np. formuła "all risks" w ubezpieczeniach komunikacyjnych oznaczająca iż wszystkie zdarzenia, które nie są ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności są objęte ochroną , czy też możliwość wykupienia opcji gwarantującej utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych fakturowej wartości pojazdu przez pierwsze 36 miesięcy jego eksploatacji.

Autocasco Komfort

Autocasco Komfort (ACK) -adresowane jest do posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg . Ubezpieczony pojazd musi być w wieku do 10 lat w chwili obejmowania ochroną ubezpieczeniową. Obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Ubezpieczenie zostało skonstruowane w oparciu o formułę "all risks". Ubezpieczenie ACK bez konieczności rozszerzania obejmuje zakresem odpowiedzialności utratę pojazdu wskutek kradzieży. • Suma ubezpieczenia w umowie ACK jest stała przez cały okres umowy, równa wartości pojazdu z dnia zawarcie umowy oraz nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
 • W umowie ubezpieczenia ACK brak jest jakichkolwiek pomniejszeń odszkodowania (czy to w formie franszyzy czy udziału własnego).
 • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych bez pomniejszeń amortyzacyjnych oraz kosztów roboczogodziny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi.
 • Umowę ACK można rozszerzyć o objęcie ochroną wyposażenia dodatkowego pojazdu oraz o opcję Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia na 3 lata (GSU 3 lata) pozwalającą na utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych fakturowej wartości pojazdu przez okres 36 miesięcy eksploatacji od zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego.
 • Unikatową cechą tego ubezpieczenia jest również objęcie ubezpieczeniem bagażu przewożonego w pojeździe. Bagaż ubezpieczony jest od uszkodzeń i całkowitego zniszczenia powstałych podczas wypadku, za który ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach polisy ACK.
 • Odpowiedzialność za utratę pojazdu wskutek kradzieży dotyczy także szkód powstałych na terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).
 • Ubezpieczenie WARTA MOTO-ASSISTANCE w wariancie Złotym bez dodatkowych opłat a ponadto zniżka składki na warianty Złoty+ i Platynowy.

 

Autocasco Standard (ACS) - adresowane jest do posiadaczy wszystkich rodzajów pojazdów. Obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Podobnie jak ACK ubezpieczenie ACS zostało skonstruowane w oparciu o formułę "all risks" . Ubezpieczenie ACS charakteryzuje się szerokim zakresem możliwych rozszerzeń. Umowę ACS można rozszerzyć o ryzyko utraty pojazdu wskutek kradzieży (KR) obejmujące zakresem terytorialnym także terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).
 

 • Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania. Za dodatkową składką istnieje możliwość wykupienia odstąpienia od redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania a także opcji Gwarantowana Suma Ubezpieczenia (GSU) pozwalającą na utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych przez cały okres obowiązywania umowy wartości pojazdu określonej w dniu zawarcia umowy.
 • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się w zależności od warunków przyjętych w umowie:
  • przy ubytku wartości części określonym zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia ACS na podstawie okresu eksploatacji pojazdu odszkodowanie ustala się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych pomniejszonych o zużycie amortyzacyjne określone % wg OWU ACS oraz koszt roboczogodziny wg średnich stawek z zakładów naprawczych nie będących Autoryzowanymi Stacjami Obsługi.
  • przy wykupionym zniesieniu ubytku wartości części odszkodowanie ustala się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych bez pomniejszeń amortyzacyjnych oraz kosztów roboczogodziny wg średnik stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi.
  • przy ubytku wartości części określonym na poziomie innym niż w OWU ACS ustala się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych pomniejszonych o zużycie amortyzacyjne określone % wg wartości przyjętej w umowie ubezpieczenia oraz koszt roboczogodziny wg średnich stawek z zakładów naprawczych nie będących Autoryzowanymi Stacjami Obsług

 

Autocasco Mini (ACM)- adresowane jest do osób poszukujących najtańszej oferty - posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg zainteresowanych ubezpieczeniem przede wszystkim od utraty pojazdu wskutek kradzieży bądź całkowitego zniszczenia. Obejmuje ochroną wyłącznie zdarzenia powstałe na terenie RP.
 

 • Ubezpieczenie swym zakresem obejmuje utratę pojazdu wskutek kradzieży, szkody całkowite a także szkody częściowe, ale tylko te spowodowane zdarzeniami losowymi - powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, pożaru lub wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz pojazdu, lub którego działanie wywołane zostało przez impuls zewnętrzny.
 • Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
 • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się w na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych pomniejszonych o zużycie amortyzacyjne określone % wg OWU ACM oraz koszt roboczogodziny wg średnich stawek z zakładów naprawczych nie będących Autoryzowanymi Stacjami Obsługi. W umowie standardowo stosuje się 15% udział własny ubezpieczonego w szkodzie - istnieje jednak możliwość jego wykupienia.

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl