TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Samochód Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

drukujUbezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW
 

Potencjalny odbiorca:

kierowcy i pasażerowie pojazdów silnikowych i motorowerów.

 

Przedmiot ubezpieczenia:

trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy lub pasażerów pojazdu, w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej, w związku z ruchem pojazdu wymienionego w dokumencie ubezpieczenia i dodatkowo podczas:

  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
  • załadowywania lub rozładowywania pojazdu.


Ponadto w przypadku wykupienia wariantu KOMFORT:

  • kierowca i pasażerowie ubezpieczeni są od całkowitej niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku komunikacyjnego,
  • Ubezpieczający w ramach NNW Komfort ma możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia WARTA ŻYCIE w TUnŻ WARTA.


Sumy ubezpieczenia

Ubezpieczający w umowie ubezpieczenia wybiera dowolną sumę z przedziału 3000 zł - 100 000 zł stanowiącą górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego ubezpieczonego. Ponadto klientom, którzy wznawiać będą w WARCIE ubezpieczenie oferujemy możliwość indeksowania sumy ubezpieczenia NNW. Indeksacja polegać będzie na skorygowaniu dotychczasowej sumy ubezpieczenia o współczynnik zmiany poziomu cen (współczynnik inflacji).
Suma ubezpieczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku komunikacyjnego (w przypadku wykupienia wariantu KOMFORT) wynosi 2000 zł.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl