TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Samochód WARTA Auto - Szyby

drukujWarta Auto-Szyby

 

WARTA AUTO-SZYBY to unikalne ubezpieczenie szyb samochodowych (czołowa, boczne i tylna z wyłączeniem okien dachowych - szyberdachów) w zakresie analogicznym jak w AC, czyli powstałe wskutek:


- nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami
- powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody
- działania osób trzecich
- pożaru lub wybuchu
- działania czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz pojazdu, lub którego działanie wywołane zostało przez impuls zewnętrzny.


WARTA odpowiada za szkody powstałe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Zakres ochronyOchroną ubezpieczeniową objęte mogą być pojazdy:


- osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
- nie starsze niż 20 lat
- zaopatrzone w polskie tablice rejestracyjne.


WARTA pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Odpowiedzialność WARTY NIE jest ograniczona do jednego zdarzenia skutkującego wymianą zniszczonej lub uszkodzonej szyby/szyb w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia określona kwotą 2.000 zł dotyczy każdego ze zdarzeń w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.


Wpływ szkody na klasę bonus-malusWypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY nie wpływa na zmianę klasy bonus-malus w AC!!! - duża korzyść dla posiadaczy ubezpieczenia AC - w przypadku szkody czysto "szybowej" bez zwyżki składki w kolejnych latach.


Zawarcie umowyUmowa ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY może być zawarta tylko jednocześnie (w tym samym dniu), z ubezpieczeniem OC lub AC, na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia - tożsamy z okresem ochrony ubezpieczenia OC lub AC.


Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta wyłącznie w przypadku gdy w chwili zawierania umowy pojazd posiada wszystkie podlegające ubezpieczeniu szyby, nie są one zniszczone i nie posiadają żadnych widocznych uszkodzeń. Zawarcie umowy następuje na podstawie oświadczenia Ubezpieczającego - bez konieczności wykonywania dokumentacji fotograficznej


Zgłaszanie szkódZgłoszenie szkody za pośrednictwem CENTRUM ALARMOWEGO WARTY- nie później przed upływem 48 godzin od zaistnienia szkody. Po przyjęciu zgłoszenia w ciągu kilku godzin roboczych (godziny pracy to poniedziałek-piątek 8:00-16:00) nastąpi kontakt zwrotny Przedstawiciela WARTY w celu uzgodnienia czasu i miejsca wykonania naprawy/wymiany uszkodzonej szyby.


W procesie likwidacji szkód ściśle współpracujemy z firmą Autoglass Jaan - partnerem WARTY. Ubezpieczony zobowiązany jest do wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb w warsztacie tej właśnie firmy. Przedstawiciel WARTY w przypadku wykonania usługi wymiany szyby/szyb używa jedynie szyb fabrycznie nowych, które nie są szybami oryginalnymi danej marki pojazdu, posiadających atesty, certyfikaty i homologacje regulowane przepisami prawa, o tych samych parametrach technicznych, co szyba podlegająca wymianie.

W przypadku wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb w warsztacie nie należącym do przedstawicielem WARTY maksymalna wysokość ustalonego odszkodowania zostanie ograniczona do wysokości kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb tak jakby była ona przeprowadzona w warsztacie przedstawiciela WARTY.


Rozliczenie szkody (w zakresie kosztów naprawy/wymiany szyby) następuje w tzw. systemie bezgotówkowym tj. bez angażowania środków Ubezpieczonego, bezpośrednio pomiędzy WARTĄ i Autoglass Jaan. Rozliczenie szkody (w zakresie kosztów parkowania) - rozliczenie gotówkowe po dostarczeniu faktury do WARTY. W przypadkach gdy naprawa miała miejsce poza siecią Autoglass Jaan - rozliczenie gotówkowe z Ubezpieczonym po dostarczeniu faktury do WARTY.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl