TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Bezpieczne wakacje Warta Sport

drukujWARTA SPORT

Skierowana jest do osób aktywnych, uprawiających sport amatorsko, turystycznie, ale przede wszystkim do zawodowych sportowców i osób związanych z kulturą fizyczną i sportem.
 

Czas ochrony ubezpieczeniowej WARTY jest ściśle określony.

Polisa może chronić:

  • całą dobę - obejmując życie sportowe i prywatne zainteresowanego
  • w czasie, który zawodnik poświęca uprawianej przez siebie dyscyplinie sportowej (na zawodach, olimpiadach, meczach, treningach, itp.) - z wyłączeniem życia i czasu prywatnego

Wysokość składki uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia (w tym od czasu obowiązywania naszej ochrony, którą otaczamy sportowca)
Umowa może być zawarta na rok lub na okres krótszy- w zależności od indywidualnych potrzeb.


WARTA SPORT gwarantuje:

  • wypłatę świadczenia w związku z pourazowym stałym uszczerbkiem na zdrowiu
    (zasada: "procent za procent", czyli np. jeśli lekarz stwierdzi, że doznana kontuzja, wypadek spowodowały utratę zdrowia w 25 proc. - zawodnik otrzyma świadczenie w wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia)
  • wypłatę odszkodowania z powodu śmierci Ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
  • pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w kraju lub za granicą.

Usługi specjalne:

  • możliwość otrzymywania zasiłku dziennego w sytuacji i czasie, gdy zawodnik jest w pełni niezdolny do uprawiania sportu lub niezdolny do wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem
  • możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia w wysokości 50 proc. sumy ubezpieczenia - w krytycznej sytuacji, gdy zawodnik całkowicie i bezpowrotnie utracił zdolność do uprawiania określonej dyscypliny sportowej w wyniku wypadku, który miał miejsce w jego życiu sportowym

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl