TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Bezpieczne wakacje Ubezpieczenie cudzoziemców na terytorium RP

drukujUBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW w czasie ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Skierowane do cudzoziemców - osób pochodzenia obcego przebywających w Polsce oraz do Polaków zamieszkałych na stałe poza granicami RP.
 

To ubezpieczenie umożliwia zawarcie trzech oddzielnych lub połączenie wybranych dwóch z trzech ubezpieczeń:

 • kosztów leczenia
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • odpowiedzialności cywilnej

Pierwsza z wymienionych umów gwarantuje:
pokrycie kosztów leczenia, któremu poddał się przebywający u nas cudzoziemiec, gdy nagle zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi;
na koszty leczenia złożą się wydatki, które powstaną w związku z :

 • pobytem w szpitalu,
 • badaniami, leczeniem, zabiegami czy operacją w szpitalu lub ambulatorium,
 • zakupem niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, które przepisał mu lekarz,
 • koszty transportu chorego z miejsca wypadku, czy z miejsca, gdzie nagle zachorował do szpitala lub ambulatorium,
 • dodatkowe koszty powrotu do kraju macierzystego,
 • koszty utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, a jednocześnie niezbędnej w czasie powrotu do ojczyzny.

Druga z wymienionych umów gwarantuje wypłatę świadczenia/odszkodowania i zabezpiecza przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, do których zaliczamy:

 • trwałe uszkodzenie ciała osoby ubezpieczonej
 • rozstrój zdrowia
 • śmierć.

Trzecia z umów chroni cudzoziemca w takim zakresie, w jakim zobowiązany jest on - zgodnie z polskim prawem - do wynagrodzenia szkód, jakie wyrządził komuś (osobie trzeciej), przyczyniając się tym samym do jej śmierci, choroby, czy urazu ciała lub narażając ją na straty materialne.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl