TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Ubezpieczenia dla operatorów transportowych

drukujUBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

 

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym  przeznaczone jest dla firm przewozowych (przewoźników) zawodowo wykonujących zarobkowy transport drogowy rzeczy w ruchu międzynarodowym.

 

 

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

 

Warto się ubezpieczyć, ponieważ posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest aktualnie wymogiem stawianym przez znakomitą większość zleceniodawców firm przewozowych, w tym przez spedytorów.

 

Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń.  Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie  bezpieczeństwa własnej działalności.

 

TUiR WARTA S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnikowi drogowemu  (ubezpieczającemu) dokonującemu przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania przewozów międzynarodowych, na podstawie listów przewozowych CMR.

 

Na podstawie ubezpieczenia TUiR WARTA S.A. przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z  przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów  (CMR) przewoźnik ponosi za:

  • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jaj wydaniem oraz
  • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

 

 

Na  wniosek przewoźnika - bez dodatkowej opłaty - ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

Za  dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju)
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt
  • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM
 

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym przeznaczone jest dla firm przewozowych (przewoźników) zawodowo wykonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zarobkowy transport drogowy rzeczy.Dlaczego warto się ubezpieczyć?

 

 

Warto się ubezpieczyć, ponieważ posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest aktualnie wymogiem stawianym przez znakomitą większość zleceniodawców firm przewozowych, w tym przez spedytorów.

 

Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń.

 

Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

 

Co konkretnie obejmujemy ochroną?

 

 

TUiR WARTA S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnikowi drogowemu (ubezpieczającemu), dokonującemu przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych.

 

Na podstawie umowy ubezpieczenia TUiR WARTA S.A. przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z Ustawą z dnia 15.11.1984 prawo przewozowe przewoźnik ponosi za:


- szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jaj wydaniem oraz
- szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

 

Na wniosek przewoźnika - bez dodatkowej opłaty - ochroną ubezpieczeniową może również zostać objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:


-  odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju)
-  odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt
-  odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

 

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora przeznaczone jest dla firm spedycyjnych wykonujących usługi spedycyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

 

Ubezpieczenie - obok usług spedycyjnych standardowo wykonywanych przez firmy spedycyjne - uwzględnia występujące na rynku tendencje przejmowania przez spedytorów funkcji w zakresie logistyki oraz magazynowania i daje możliwość uzyskania ochrony w zakresie najbardziej odpowiednim dla prowadzonej przez ubezpieczającego działalności.

 

Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń.  Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma spedycyjna zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie  bezpieczeństwa własnej działalności.

 

Co konkretnie obejmujemy ochroną?

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora (ubezpieczającego) za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

Bez dodatkowej opłaty, a jedynie na podstawie wniosku ubezpieczającego, ochroną ubezpieczeniową - obok odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych - może  zostać objęta również odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych) (np. kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów itp.), a także z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową Europejską  dotyczącą Międzynarodowego Przewozu  Materiałów niebezpiecznych (ADR).

 

Dodatkowo - w drodze wykupienia przez ubezpieczającego stosownej klauzuli - zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody w towarach składowanych w ramach umowy składu.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl