TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Ubezpieczenie flot samochodowych

drukujUBEZPIECZENIE FLOT SAMOCHODOWYCH

 

Oferta ubezpieczeń dla flot samochodowych kierowana jest do podmiotów, które posiadają (użytkują) i deklarują do ubezpieczenia w TUiR WARTA S.A. flotę co najmniej 5 pojazdów.

Obejmuje możliwość ubezpieczenia pojazdów w zakresie:

 

Ubezpieczenie na warunkach flotowych zapewnia szereg korzyści, z których najważniejsze to:

 1. atrakcyjna cena (uzależniona m.in. od przebiegów szkodowych floty w poprzednich latach, kompleksowego ubezpieczenia majątku firmy w WARCIE, profilu działalności Klienta i przeznaczenia użytkowanych pojazdów, polityki flotowej w firmie),
 2. dogodne formy i terminy płatności, możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia,
 3. możliwość elastycznego kształtowania zakresu ochrony dla floty w zależności od wymagań Klienta - np. odstąpienie od stosowania wybranych wyłączeń wynikających z OWU, bogaty katalog warunków szczególnych, o które może zostać rozszerzone ubezpieczenie, wprowadzenie indywidualnie ustalanych udziałów własnych lub np. klauzuli podziału zysków i strat,
 4. profesjonalna obsługa realizowana przez ulokowanych w placówkach terenowych WARTY Opiekunów Flotowych odpowiedzialnych m.in. za przygotowanie i negocjowanie ofert, zawieranie umów generalnych czy koordynację wystawiania polis,
 5. szybka i sprawna likwidacja szkód z ubezpieczeń flotowych prowadzona przez dedykowanych likwidatorów, możliwość wprowadzenia uproszczonej likwidacji szkód.

 

UBEZPIECZENIE FLOT SAMOCHODOWYCH

 

Ubezpieczenia AC/KR dla flot samochodowych:

 1. prosta i czytelna treść OWU ograniczona merytorycznie wyłącznie do specyfiki klientów flotowych i ujęta w czterech częściach obejmujących definicje i zakres ochrony, zasady zawierania umów ubezpieczenia, likwidację szkód i warunki wypłaty odszkodowań oraz postanowienia końcowe,
 2. bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej zbudowany w formule all risk - oznaczający, że przyjmujemy odpowiedzialność, za wszystkie zdarzenia, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń,
 3. zakres terytorialny ochrony w ubezpieczeniach AC i KR obejmujący terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroko, Tunezja i Izrael,
 4. pełna ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym AC - obejmująca brak redukcji sumy ubezpieczenia, zniesienie udziału własnego i brak procentowego pomniejszania wartości części,
 5. wartość fakturowa pojazdów fabrycznie nowych aktualna dla celów ubezpieczeniowych przez 6 miesięcy od daty wystawienia faktury,
 6. możliwość elastycznego kształtowania ceny i zakresu ubezpieczenia - w zależności od preferencji Klienta w umowie można wprowadzić (za odpowiednio zmniejszoną składkę) redukcję sumy ubezpieczenia, udział własny, franszyzę lub procentowe pomniejszenie wartości części przy ustalaniu wysokości odszkodowania - wysokość potrąceń określona w tabeli w OWU i uzależniona od okresu eksploatacji pojazdu,
 7. możliwość objęcia ochroną wyposażenia dodatkowego poprzez podwyższenie sumy ubezpieczenia pojazdu - brak ograniczeń dotyczących wartości takiego wyposażenia.

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl