TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Firma Ubezpieczenie dla kadry menedżerskiej

drukujUbezpieczenie na Życie z Funduszem "WARTA VIP"

"WARTA VIP" to produkt strategiczny stanowiący uzupełnienie oferty Grupowego Ubezpieczenia na Życie ''WARTA EKSTRABIZNES'' i ''WARTA EKSTRABIZNES PLUS'', skierowany do kadry menedżerskiej firm, połączony z możliwością pomnażania kapitału w postaci funduszu. Oferta ubezpieczeń grupowych oraz "WARTA VIP" pozwala na kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno pracowników firm, jak i kadry zarządzającej. Ponadto produkt przewiduje zaoferowanie kadrze menedżerskiej kompleksowej oferty ubezpieczeń Grupy Kapitałowej WARTA obejmującej zarówno ryzyka z zakresu ubezpieczeń na życie z możliwością inwestowania, jak i ryzyka z zakresu indywidualnych ubezpieczeń majątkowych w ramach KARTY VIP uprawniającej do zniżek.

Adresaci produktu
 

Produkt skierowany jest do wyodrębnionej grupy klientów tj. kadry zarządzającej i menedżerskiej, właścicieli spółek, zarządów firm itd., którzy są zainteresowani ubezpieczeniami o wysokiej sumie ubezpieczenia obejmującymi kompleksową ochronę, z możliwością wpłat na fundusz i doceniają potrzebę zabezpieczenia najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

 

Tak zindywidualizowanemu klientowi proponujemy odpowiednio przygotowany program z zakresem ochrony ubezpieczeniowej i składką, uwzględniający specyficzne wymagania wynikające z pozycji zajmowanej w firmie, a co się z tym wiąże - z wynagrodzeniem.


Zakres ubezpieczeniaPodstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje zgon ubezpieczonego.

W ramach umowy ubezpieczenia możliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie umów dodatkowych:

 • Zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku 
 • Zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu 
 • Inwalidztwa ubezpieczonego
 • Inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku 
 • Powstania częściowego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania
 • Powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego 
 • Dziennego świadczenia szpitalnego 
 • Ubezpieczenia na wypadek operacji ubezpieczonego  
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
 • Dodatkowego ubezpieczenia z funduszem.

Zawarcie umowy ubezpieczeniaZawarcie umowy następuje na podstawie kompletnie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z wpłatą pierwszej składki.

Składka powinna być zapłacona najpóźniej w terminie 15 dni od daty podpisania przez klienta wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia jest zawarta w dniu oznaczonym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia.


Ochrona tymczasowaObowiązuje od dnia dostarczenia kompletnego wniosku do siedziby WARTY pod warunkiem wpłaty pierwszej składki. Ochrona tymczasowa obejmuje zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku i trwa maksymalnie 60 dni.

W przypadku zajścia zdarzenia wypłacane jest świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż maksymalna kwota ustalona przez TUnŻ WARTA S.A.).


SkładkaSkładka z tytułu "WARTA VIP" może być opłacana, w zależności od wyboru ubezpieczającego:

 1. jednorazowo lub
 2. okresowo:
  - rocznie
  - półrocznie
  - kwartalnie
  - miesięcznie

Składka obliczana jest indywidualnie dla każdego ubezpieczonego na podstawie: częstotliwości płatności składki, wieku, płci, stanu zdrowia ubezpieczonego, charakteru wykonywanej pracy, trybu życia, zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz sumy ubezpieczenia.


Przedłużenie umowy ubezpieczeniaUmowa zawierana jest na okres od 1 roku do 6 lat, w zależności od wyboru klienta.

Przedłużenie umowy ubezpieczenia następuje poprzez zawarcie kolejnej umowy, w ramach której klient może zmienić jej warunki: czas zawarcia umowy, zakres ubezpieczenia, częstotliwość opłacania składki oraz wariant sumy ubezpieczenia.


FunduszW momencie zawarcia umowy ubezpieczenia tworzony jest fundusz, na który wpłacane są składki. W przypadku dożycia ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia wypłacana jest wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym koncie.

Na indywidualne konto ubezpieczonego wpłacane są składki doraźne, płatne w dowolnych terminach, z zastrzeżeniem, iż wysokość jednorazowej wpłaty nie może być niższa niż minimalna kwota składki doraźnej ustalona przez TUnŻ WARTA S.A.

 

Ubezpieczający ma szeroki wybór możliwości inwestycyjnych. W ramach dodatkowej umowy z funduszem wpłaty lokowane mogą być w 10 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne.

 

FUNDUSZE                                                                                        

1. WARTA Bezpieczny                                                                        

2. WARTA Stabilnego Wzrostu                                                         

3. WARTA Aktywny                                                                            

4. KBC Papierów Dłużnych                                                                

5. KBC Stabilny

6. KBC Aktywny

7. KBC Pieniężny

8. KBC Dynamiczny

9. KBC Akcyjny

10. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

 

 PLANY INWESTYCYJNE

 1. Defensywny

 2. Stabilny

 3. Zrównoważony

 4. Dynamiczny


Zalety ubezpieczenia 1. Szeroki zakres ubezpieczenia jako ochrona kompleksowa z zakresu ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych.
 2. Atrakcyjny poziom składek oraz wysokość alokacji składki inwestycyjnej w funduszu.
 3. Atrakcyjna forma płatności składek - przez ubezpieczonego lub przez podmiot gospodarczy.
 4. Składka inwestycyjna płatna w dowolnych terminach dogodnych dla Klienta.
 5. Konstrukcja produktu dostosowująca okres umowy ubezpieczenia do okresu kontraktu menedżerskiego - okres ubezpieczenia do wyboru w zależności od potrzeb klienta od 1 roku do 6 lat.
 6. Zniżki w zakresie obowiązującym w KARCIE VIP (w wysokości do 25%) na indywidualne ubezpieczenia na życie oraz majątkowe przedstawione w ofercie.
 7. Indeksacja składki pozwalająca na utrzymanie realnego poziomu wysokości świadczeń.
 8. Specjalna forma sprzedaży i obsługi poprzez wskazanych sprzedawców (negocjatorów) oraz osób uprawnionych do obsługi klientów VIP - Opiekunów.
 9. Możliwość obsługi z zakresu ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczeń majątkowych w ramach Grupy Kapitałowej WARTA przez jedną osobę Opiekuna.
 10. Ubezpieczenie "WARTA VIP" to nie tylko ochrona życia ale również w szerokim zakresie ochrona zdrowia. Klient ma pewność, że jeśli zachoruje lub ulegnie wypadkowi nie zostanie bez środków do życia. Prócz świadczenia o charakterze pieniężnym zapewnimy również organizację i pokrycie kosztów usług medycznych takich jak: wizyta lekarska, opieka pielęgniarki czy transport medyczny w ramach assistance medycznego. Ponadto w każdej chwili ubezpieczony może zadzwonić na infolinię medyczną by uzyskać wszelkich informacji związanych ze zdrowiem.

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl