TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Życie Twoje i bliskich- życie i zdrowie Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO

drukujUbezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO to doskonały program zapewniający ochronę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków w tym również skorzystanie z kompleksowej opieki w postaci usług assistance.

Adresaci produktu
 

Ubezpieczenie polecane jest osobom, które chcą zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych w przypadku nieprzewidzianych sytuacji życiowych powstałych w związku z przypadkowym i nagłym zdarzeniem oraz zawrzeć ubezpieczenie na życie szybko bez większych formalności.

 

Jest to produkt indywidualny na życie, który klient może otrzymać poprzez kontakt z agentem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie może być zawarte bezpośrednio u klienta a odpowiedzialność TUnŻ WARTA z tytułu ryzyk określonych w Pakiecie rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu umowy ubezpieczenia i opłaceniu pierwszej składki.


Zakres oraz Sumy ubezpieczeniaW ramach ubezpieczenia TUnŻ WARTA oferuje atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny oraz ryzyka powstałe w wyniku wypadku. Ubezpieczenie oferowane jest w formie czterech pakietów zróżnicowanych pod względem wysokości sum ubezpieczenia, do wyboru przez klienta w zależności od potrzeb.

 

 
Zakres ubezpieczenia Pakiet I Pakiet II Pakiet III Pakiet IV
1) zgon ubezpieczonego

1 000zł

1 000zł

1 000zł

1 000zł

2) zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

50 000zł

100 000zł

150 000zł

200 000zł

3) inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku

50 000zł

100 000zł

150 000zł

200 000zł

4) trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku

200zł za 1% uszczerbku

400zł za 1%uszczerbku

600zł za 1%uszczerbku

800zł za 1% uszczerbku

5) WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY

na podstawie dodatkowej umowy ubezpieczenia


Premia ubezpieczeniowaDodatkowo TUnŻ WARTA udziela premii polegającej na podwyższeniu wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu z tytułu ryzyka zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku o kwotę równą 5% sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wzrasta corocznie począwszy od 2 do 5 roku trwania umowy.


ŚwiadczeniaWypłata świadczenia osobie uprawnionej następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez WARTĘ kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia.

 

Wysokości świadczeń:

 

 • zgon ubezpieczonego z dowolnej przyczyny - 100% sumy ubezpieczenia
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia, wypłacane niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego (wysokość sumy uzależniona jest od wyboru Pakietu i określona w ww. tabeli)
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku - określona w tabeli kwota, w zależności od wybranego Pakietu za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Maksymalnie wypłacane jest świadczenie do 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • powstanie trwałego całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku (niezdolność do pracy) - 100% sumy ubezpieczenia (wysokość sumy uzależniona jest od wyboru Pakietu, i określona w ww. tabeli)
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY - organizacja i pokrycie kosztów: wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, opieki w szpitalu jak również po okresie hospitalizacji, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomocy psychologa. Ponadto zdrowotne usługi informacyjne.

UbezpieczającyUbezpieczającym jest osoba fizyczna prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia, natomiast ubezpieczonym osoba fizyczna, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

 

Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat oraz nie ukończyła 65 lat.


Okres ubezpieczeniaUbezpieczenie zawierane jest na okres 10 lat, nie dłużej jednak niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 lat.

 


SkładkaSkładki opłacane są okresowo: kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

 


Zalety produktu: • szybkie zawarcie umowy ubezpieczenia
 • polisa wystawiana bezpośrednio u klienta
 • możliwość dostosowania poziomu ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb
 • indywidualny dobór wysokości sumy ubezpieczenia
 • premia w postaci podwyższenia wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu ryzyka zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku o 5% sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia polisy przy utrzymaniu wysokości składki
 • doskonałe zabezpieczenie siebie i swoich bliskich na skutek zajścia nieszczęśliwego wypadku
 • prosta forma zawarcia umowy ubezpieczenia - uproszczona forma oceny ryzyka
 • ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie
 • nieoopodatkowane świadczenie

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl