TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Życie Twoje i bliskich- życie i zdrowie Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

drukujIndywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe to specjalny program oszczędnościowy, skierowany do osób, które chcą zapewnić środki finansowe dziecku po osiągnięciu przez nie odpowiedniego wieku (wg wyboru 18 lub 25 lat). Stanowi on również zabezpieczenie dla dziecka w przypadku zajścia nieszczęśliwego zdarzenia uniemożliwiającego dalszą opiekę, powodującego śmierć lub inwalidztwo rodzica.

Adresaci produktu

Indywidualne ubezpieczenie posagowe jest dostępne zarówno dla rodziców i prawnych opiekunów, jak i każdej innej osoby, której zależy na zapewnieniu dziecku zabezpieczenia finansowego i pewnego startu w dorosłe życie.
Zakres ubezpieczenia
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przewidziana została możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o liczne umowy dodatkowe dotyczące zarówno życia jak i zdrowia ubezpieczonego i współubezpieczonego.

 

Zakres dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następujące ryzyka:

 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • przejęcie opłacania składki przez TUnŻ WARTA S.A. w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego,

oraz ryzyka będące nowością na rynku ubezpieczeniowym:

 • powstanie inwalidztwa współubezpieczonego (ubezpieczonego dziecka) w wyniku wypadku,
 • dodatkowe ubezpieczenie Renty Posagowej (umożliwia wypłatę świadczenia w postaci renty miesięcznej w sytuacji zgonu rodzica dziecka).

Zawarcie umowy ubezpieczeniaZawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie wypełnionego wniosku dostarczonego do siedziby WARTY pod warunkiem wpłaty pierwszej składki, na podstawie którego wystawiana jest polisa.
Już od momentu dostarczenia kompletnego wniosku do zakładu ubezpieczeń w stosunku do klienta obowiązuje ochrona tymczasowa, która obejmuje swym zakresem zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Pełna ochrona rozpoczyna się od dnia wystawienia dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia (polisy).


ŚwiadczeniaWypłata świadczenia współubezpieczonemu czyli osobie uprawnionej do świadczenia (dziecku) następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez  TUnŻ WARTĘ S.A. kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia.

 

Wysokości świadczeń:

 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia
 • powstanie inwalidztwa współubezpieczonego w wyniku wypadku - (wg tabeli zdarzeń określonej w umowie dodatkowej)
 • renta posagowa - 2% lub 4% sumy ubezpieczenia (miesięcznie).

Fundusz PosagowyDodatkowo istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia dającej możliwość zainwestowania środków - Funduszu Posagowego. Fundusz Posagowy daje szansę zwiększenia kapitału końcowego wypłacanego dziecku na koniec okresu ubezpieczenia. Dodatkowym plusem jest fakt, iż w każdym czasie trwania umowy możliwe jest zarówno korzystanie ze środków zgromadzonych w funduszu, jak i dokonywanie wpłat doraźnych.

 

W ramach Funduszu Posagowego ubezpieczający  ma szeroki wybór możliwości inwestycyjnych. W ramach umowy ubezpieczenia wpłaty lokowane mogą być w 10 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne.

 

FUNDUSZE

1. WARTA Bezpieczny

2. WARTA Stabilnego Wzrostu

3. WARTA Aktywny

4. KBC Papierów Dłużnych

5. KBC Stabilny

6. KBC Aktywny

7. KBC Pieniężny

8. KBC Dynamiczny

9. KBC Akcyjny

10. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

 

 PLANY INWESTYCYJNE

 1. Defensywny

 2. Stabilny

 3. Zrównoważony

 4. Dynamiczny


Zalety ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie.
 2. Osoba zawierająca umowę ubezpieczenia (ubezpieczający) to jednocześnie osoba ubezpieczona.
 3. Osobą współubezpieczoną jest wskazane dziecko, które jest uprawnione do wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.
 4. Możliwość wskazania innego dziecka jako osoby współubezpieczonej, w przypadku zgonu dziecka ubezpieczonego, bez konieczności rozwiązania umowy dotychczasowej i zawierania nowej.
 5. Duża elastyczność w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dzięki możliwości wyboru szerokiej gamy ryzyk dodatkowych.
 6. Dodatkowo istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia - Fundusz Posagowy.
 7. Możliwość wyboru przez ubezpieczającego częstotliwości opłacania składek.
 8. Udział w zysku przysługujący ubezpieczającemu w każdą rocznicę wykupu polisy. Kwota zysku tworzy dodatkową sumę ubezpieczenia, powiększając świadczenie z tytułu dożycia dziecka do końca okresu ubezpieczenia oraz wysokość renty posagowej.
 9. W każdym czasie trwania umowy możliwe zarówno korzystanie ze środków zgromadzonych w funduszu, jak i dokonywanie wpłat doraźnych.
 10. Możliwość skrócenia okresu ubezpieczenia przez współubezpieczonego, który osiągnął pełnoletność w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
  - zawarcie związku małżeńskiego,
  - pozostanie rodzicem,
  - rozpoczęcie nauki w szkole wyższej.
 11. Indeksacja składki w rocznicę polisy w celu zapewnienia realnej wysokości świadczenia.

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl