TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Twoje finanse WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

drukujWARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

 

Zysk pod ochroną

 

  • 6 lub 12 miesięczna Lokata Ubezpieczeniowa
  • Atrakcyjny dochód z polisy bez podatku "Belki"
  • Ubezpieczenie na życie

 


Ubezpieczenie skierowane jest do osób, którzy pragną stabilnie, bezpiecznie i korzystnie ulokować swoje środki przystępując do ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Kredyt Banku S.A.

 


UbezpieczającyUbezpieczającym jest osoba fizyczna zawierająca umowę ubezpieczenia, natomiast ubezpieczonym osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Ubezpieczonym może być jedynie ubezpieczający.

 


UbezpieczonyUbezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat oraz nie ukończyła 80 lat.

 


Zakres ubezpieczenia- Zgon ubezpieczonego

 

- Dożycie przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

 


Suma ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia w odniesieniu do danego ubezpieczonego ustalana jest dla pierwszego okresu ubezpieczenia w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Wysokość sumy ubezpieczenia określana jest na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy składek.

 


Wskaźnik ubezpieczeniowyJest to kwota równa iloczynowi stawki taryfowej i składki w danym okresie ubezpieczeniowym.

 


Zawarcie umowy ubezpieczeniaUmowa może być zawarta na okres 6 lub 12 miesięcy, w zależności od wskazania. Klient zawiera umowę ubezpieczenia i podpisuje Certyfikat ubezpieczenia.

 

Umowa jest przedłużana na kolejny okres ubezpieczenia, jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o nie przedłużaniu umowy, wówczas suma ubezpieczenia z poprzedzającego okresu staje się składką dla nowego okresu ubezpieczenia. Oświadczenie o nie przedłużaniu umowy można złożyć maksymalnie do 30 dni przed zakończeniem danego okresu ubezpieczenia.

 


SkładkaSkładka opłacana jest jednorazowo przez klienta w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.

Wysokość składki wskazana jest w certyfikacie uczestnictwa.

Minimalna wysokość składki jednorazowej wynosi 1 000 PLN.

 


Rozwiązanie umowy ubezpieczeniaUmowa ubezpieczenia rozwiązuje się wskutek zajścia jednego ze zdarzeń:

 

- dożycia przez ubezpieczonego do okresu ubezpieczenia, o ile nie nastąpiło przedłużenie umowy na kolejny okres

- dokonania wykupu ubezpieczenia przed terminem zakończenia okresu ubezpieczenia

- zgonu ubezpieczonego

- odstąpienia od umowy ubezpieczenia

 


Wykup ubezpieczeniaJest możliwy na podstawie wypełnionego wniosku złożonego za pośrednictwem Kredyt Banku S.A. Wartość wykupu równa jest wysokości składki zapłaconej przez ubezpieczonego, powiększonej o cześć wskaźnika ubezpieczeniowego. Przez pierwsze 6 miesięcy od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia wartość wykupu równa jest wysokości składki zapłaconej przez ubezpieczonego.

 


Wypłata świadczeniaW przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (tzn. w przypadku zgonu klienta lub jego dożycia do końca okresu ubezpieczenia) wypłacane jest świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia.

 


Osoba uprawnionaOsoby uprawnione do otrzymania świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczenia ubezpieczony wskazuje w certyfikacie ubezpieczenia. Wskazanie to może być w każdej chwili zmienione przez ubezpieczonego na formularzu ubezpieczyciela.

 


Zalety ubezpieczenia1. Bez podatku "Belki" oraz bez podatku od spadków i darowizn

 

2. Bezpieczeństwo wpłaconych środków

 

3. Gwarantowana wypłata za dożycie na koniec okresu ubezpieczenia.

 

4. Ograniczone koszty funkcjonowania produktu - brak opłaty wstępnej, bark opłaty za obsługę, brak opłaty za odstąpienie.

 

5. Ochrona ubezpieczeniowa na życie przez 24 h na dobę podczas całego okresu trwania polisy.

 

6. Pełna kontrola nad oszczędnościami - możliwość dokonania wypłaty powierzonych środków w każdej chwili.

 

7. Uproszczony tryb zawierania umowy ubezpieczenia - przystąpienie do ubezpieczenia nie wiąże się z żadnym wywiadem medycznym i następuje w trakcie jednej wizyty w Kredyt Banku S.A.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl