TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Zabezpieczenie przyszłości ndywidulane Ubezpieczenie Inwestycyjne

drukujIndywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne

Ubezpieczenie długoterminowe o charakterze przede wszystkim inwestycyjnym ze zredukowaną częścią ochronną, gdyż główny nacisk położony jest na inwestowanie większej części wpłaconych środków.
 

Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową od TUnŻ "WARTA" S.A.


NOWOŚĆ Ubezpieczenie może mieć charakter młodzieżowy stając się zabezpieczeniem przyszłości młodego człowieka (możliwość ubezpieczenia dziecka).


Jest to produkt typu unit-linked, gdzie koszty wynikające z udzielanej ochrony i obsługi pobierane są poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa, na które przeliczana jest wpłacana składka.


Adresaci produktuIndywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne to ubezpieczenie skierowane dla tych, którzy zainteresowani są przede wszystkim bezpiecznym inwestowaniem połączonym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia życia. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne to produkt zapewniający szereg możliwości:

 

 • ubezpieczenia dziecka zapewniając dodatkowe środki umożliwiające mu realizację planów w przyszłości związanych np. z edukacją,

 

 • zakupu dodatkowego Pakietu Wypadkowego:


  * Współubezpieczonego w postaci ubezpieczenia życia i zdrowia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, które stanowi dodatkowe finansowe zabezpieczenie dziecka,


  * Ubezpieczonego zapewniającego ochronę ubezpieczeniową o dla dorosłego ubezpieczonego, zwiększając tym samym wysokość świadczenia,

 

 • zabezpieczenia zobowiązań finansowych osób, które nie są pewne swych przyszłych dochodów lub ich dochody nie są regularne,

 

 • ubezpieczenia i zabezpieczenia finansowego przedstawicieli wolnych zawodów, których dochody charakteryzują się dużymi wahaniami w czasie.


Premia ubezpieczeniowaZ tytułu długoletniej i efektywnej inwestycji Zakład ubezpieczeń podwyższa w każdą piątą rocznicę polisy wartość polisy, z tym że im dłuższa inwestycja, tym wyższa jest premia ubezpieczeniowa. Wartość polisy podwyższana jest w następujący sposób:
- o 3% po 5 latach, 
- o 4% po 10 latach,
- o 5% po 15 latach i po każdym kolejnym pięcioletnim okresie
średniej wartości polisy w ciągu poprzedzających 5 lat.


Dodatkowe środki z tytułu premii ubezpieczeniowej mogą stanowić pokrycie kosztów podatkowych, czy też finansowanie dodatkowych potrzeb.


Charakterystyka produktuWiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy: ukończone 1 i nieukończone 65 lat, osoby w wieku 65 lat i powyżej mogą zawrzeć umowę podstawową ze składką jednorazową, w zakresie ryzyka zgonu ubezpieczonego.


Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczenia

 

 • Zgon ubezpieczonego = większa z wartości: suma ubezpieczenia lub wartość polisy (wartość jednostek uczestnictwa) + wartość dodatkowa polisy
 • Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku  = suma ubezpieczenia, niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego
  Suma ubezpieczenia  równa jest wartości wpłaconych składek regularnych lub składki jednorazowej.

 

Ponadto istnieje możliwość zawarcia umowy dodatkowej na bardzo atrakcyjnych warunkach w postaci Ubezpieczenia Zgonu lub Powstania Inwalidztwa Ubezpieczonego/Współubezpieczonego w Wyniku Wypadku w tylko jednym z dwóch pakietów (w zależności od wskazania ubezpieczającego we wniosku):


1) Pakiet Wypadkowy Ubezpieczonego - jeżeli ubezpieczonym jest osoba w wieku powyżej 18 lat


2) Pakiet Wypadkowy Współubezpieczonego - w przypadku gdy ubezpieczonym jest dziecko w wieku poniżej 25 lat

 

Współubezpieczony - rodzic lub opiekun prawny lub oboje rodzice lub opiekunowie  prawni ( w zależności od wskazania ubezpieczającego we wniosku), jeżeli ubezpieczonym jest dziecko w wieku poniżej 25 lat


W przypadku, zgonu lub powstania inwalidztwa współubezpieczonego w wyniku wypadku,  osobą uprawnioną do świadczenia jest ubezpieczone dziecko.

 

Zakres ubezpieczenia dodatkowego i wysokość świadczenia:

 

 • Zgon w wyniku wypadku = 100% dodatkowej sumy ubezpieczenia niezależnie od świadczenia z umowy podstawowej
 • Powstanie  inwalidztwa w wyniku wypadku = 100% dodatkowej sumy ubezpieczenia
  Świadczenie z tytułu Pakietu Wypadkowego Współubezpieczonego zasila rachunek inwestycyjny (rachunek alokacji składek doraźnych).


Dodatkowa suma ubezpieczenia - ustalona jest w umowie dodatkowej, a jej wysokość zależy od wyboru ubezpieczającego.


Zawarcie umowy ubezpieczenia 

Zawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie wypełnionego wniosku dostarczonego do siedziby WARTY pod warunkiem wpłaty pierwszej składki, na podstawie którego wystawiana jest polisa.
 
Już od momentu dostarczenia kompletnego wniosku do zakładu ubezpieczeń obowiązuje ochrona tymczasowa, która obejmuje swym zakresem zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku.
 
Pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki.


SkładkiSkładki opłacane są:


okresowo - rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie. Wysokość składki nie może być niższa niż określona przez WARTĘ wartość minimalna składki płaconej
z daną częstotliwością


jednorazowo - w wartości co najmniej minimalnej ustalonej przez WARTĘ.


Zgodnie z wyborem ubezpieczającego.

 

Z tytułu ryzyk w ramach umowy ubezpieczenia pobierana jest opłata za ryzyko poprzez umorzenie odpowiedniej liczby j.u. z rachunku, a w przypadku umowy dodatkowej, także z tytułu ryzyk w ramach tej umowy.


Wstrzymanie składekPo upływie dwóch lat trwania polisy lub wcześniej gdy wartość dotychczas wpłaconych składek przewyższa wartość minimalnej składki jednorazowej, ubezpieczający ma prawo wstrzymać opłacanie składek regularnych, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do WARTY. Warunkiem wstrzymania jest opłacenie wszystkich zaległych składek regularnych. Ubezpieczający może dokonywać wpłat składek doraźnych. W dowolnym momencie obowiązywania umowy możliwe jest powrócenie do składek regularnych.

 


FunduszeUbezpieczający ma do wyboru 10 funduszy 4 plany inwestycyjne (plany), zróżnicowane pod względem portfela lokat, a co za tym idzie poziomu ryzyka instrumentów obejmujących te portfele, począwszy od funduszy i planów najbezpieczniejszych dających pewność inwestycji za cenę mniejszych zysków, takich jak Fundusz WARTA Bezpieczny czy Plan Defensywny, poprzez fundusze i plany wiążące się z większym ryzykiem ale z potencjalnie większymi zyskami jak Fundusz WARTA Aktywny i Plan Zrównoważony, aż do funduszy i planów najbardziej ryzykownych pod względem portfela ale przynoszącym w długim okresie czasu największe zyski - Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek i Plan Dynamiczny.

W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczający  ma szeroki wybór możliwości inwestycyjnych. W ramach umowy ubezpieczenia wpłaty lokowane mogą być w 10 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne.

 

FUNDUSZE

1. WARTA Bezpieczny

2. WARTA Stabilnego Wzrostu

3. WARTA Aktywny

4. KBC Papierów Dłużnych

5. KBC Stabilny

6. KBC Aktywny

7. KBC Pieniężny

8. KBC Dynamiczny

9. KBC Akcyjny

10. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

 

 PLANY INWESTYCYJNE

 1. Defensywny

 2. Stabilny

 3. Zrównoważony

 4. Dynamiczny

 

We wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ubezpieczający decyduje, w jakim procencie do którego funduszu i/lub planu ma być skierowana składka, zarówno regularna jak i doraźna.

Podział składki doraźnej pomiędzy fundusze i plany może być inny niż podział składki regularnej.


Zmiana funduszyUbezpieczający może w każdym czasie zmienić podział procentowy składek w poszczególnych Funduszach.


Ubezpieczający może dokonywać transferu jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami w dowolnym terminie. Pierwsza zmiana podziału procentowego i pierwszy transfer jednostek uczestnictwa w roku polisowym jest wolny od opłat, za następne pobierane są ustalone przez WARTĘ opłaty.


61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl