TUiR Warta S.A. Gniezno
ul. Roosevelta 58
Tel. 61-425-25-58
Kom. 506-930-593


Twoje położenie: Strona główna / Zabezpieczenie przyszłości Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ

drukujUbezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ to program oszczędnościowo-ochronny, zapewniający ochronę ubezpieczeniową na wypadek zajścia nieszczęśliwego zdarzenia oraz gwarantujący wypłatę określonego kapitału w przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia.

Adresaci produktu
 

Ubezpieczenie BŁĘKITNY SPOKÓJ jest produktem skierowanym do osób, które chcą zabezpieczyć zarówno siebie jak i najbliższych na wypadek nieprzewidzianych sytuacji życiowych, a w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia uzyskania gwarantowanego kapitału. Ubezpieczyć możesz siebie lub inną osobę - pamiętaj jedynie, że ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 15 lat oraz nie ukończyła 60 lat.

 

Jest to produkt indywidualny na życie, który możesz otrzymać poprzez kontakt z agentem ubezpieczeniowym.


Zakres ochrony oraz suma ubezpieczeniaW ramach ubezpieczenia TUnŻ WARTA oferuje atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący ryzyka powstałe z dowolnej przyczyny tj. chorobowe i wypadkowe a także dożycie do końca okresu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia wyliczana jest indywidualnie dla każdego i zależy m.in. od: okresu ubezpieczenia, wieku i płci osoby ubezpieczonej oraz zakresu umowy.

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje:

- zgon ubezpieczonego

- dożycie do końca okresu ubezpieczenia

 

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o dostępne umowy dodatkowe obejmujące:

- zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

- wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania

- powstanie całkowitego trwałego inwalidztwa ubezpieczonego

- powstanie inwalidztwa ubepieczonego w wyniku wypadku

- dzienne świadczenie szpitalne

- operację ubezpieczonego

- WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY


Zawarcie umowy ubezpieczeniaProces zawierania umowy ubezpieczenia ograniczony jest do minimum formalności jakie muszą być spełnione w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na życie. Wszystkie te formalności załatwisz podczas spotkania z naszym agentem.

 

Aby zawrzeć umowę ubezpieczenia konieczne będzie wypełnienie przez ubezpieczającego z pomocą agenta wniosku. Ponadto w celu dokładnego oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego wypełniany jest kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia. Dodatkowo przy wysokich poziomach ochrony ubezpieczeniowej istnieje możliwość skierowania na badania medyczne - wszelkie koszty tych badań zostaną pokryte przez nas, a Ty uzyskasz dokładniejszą informację na temat swojego stanu zdrowia.

 

Po spełnieniu wszystkich formalności możesz dokonać wpłaty pierwszej składki: za pośrednictwem poczty, banku bądź przez internet.

W chwili dostarczenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z dowodem opłacenia pierwszej składki do TUnŻ WARTA rozpoczyna się ochrona tymczasowa, która obejmuje swym zakresem zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Z chwilą rozpatrzenia wniosku zostaje wystawiona polisa będąca potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokument polisy wraz z informacją o numerze konta bankowego, na który powinieneś wpłacać składki zostanie przekazany Ci przez naszego agenta. Jeżeli będziesz chciał opłacać składki za pośrednictwem przekazu pocztowego otrzymasz wraz z polisą stosowne blankiety.

Od dnia wystawienia polisy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa obejmująca pełen zakres ubezpieczenia.


Okres ubezpieczenia i składkiUbezpieczenie możesz zawrzeć na okres minimum 10 lat oraz maksimum 30 lat, nie dłużej jednak niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 lat.

W zależności od Twoich możliwości finansowych składki możesz opłacać: rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie - wybór należy do Ciebie.


ŚwiadczeniaWypłata świadczenia osobie uprawnionej następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez WARTĘ kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia.

 

Wysokość świadczeń:

 

 • zgon ubezpieczonego - aktualna wartość sumy ubezpieczenia wraz z premią ubezpieczeniową
 • dożycie do końca okresu ubezpieczenia - aktualna wartość sumy ubezpieczenia wraz z premią ubezpieczeniową
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 100% sumy ubezpieczenia, wypłacane niezależnie od świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego
 • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - 30% lub 50% sumy ubezpieczenia, w zależności od wybranej opcji
 • przejęcie opłacania składki w przypadku powstanie całkowitego trwałego inwalidztwa ubezpieczonego - przejęcie opłacania składek przez TUnŻ WARTA SA dotyczy umowy podstawowej i innych umów dodatkowych gdzie ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym
 • powstanie inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku - w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (niezdolność do pracy) - 100% sumy ubezpieczenia, w przypadku częściowego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (utraty, paraliże lub niedowłady określonych narządów) - wg tabeli zdarzeń.
 • dzienne świadczenie szpitalne - % kwoty bazowej w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu oraz rodzaju świadczenia, wypłacane w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu zarówno w wyniku wypadku jak i w związku z chorobą
 • operację ubezpieczonego - % kwoty bazowej w zależności od poziomu trudności operacji
 • WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY - organizacja i pokrycie kosztów: wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, opieki w szpitalu jak również po okresie hospitalizacji, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomocy psychologa. Ponadto zdrowotne usługi informacyjne.

Udział w zysku

W każdą rocznicę polisy TUnŻ WARTA może przyznać Ci udział w zysku od zainwestowanych środków, przypadający na Twoją polisę. Udział w zysku liczony jest za okres ostatnich 12 miesięcy przypadających pomiędzy rocznicami polisy. Kwota zysku tworzy premię ubezpieczeniową.
Indeksacja składki

W każdą rocznicę polisy masz prawo podnieść składkę o wskaźnik indeksacji podany przez TUnŻ WARTA lub o 50% wskaźnika indeksacji. Kwota o jaką wzrasta suma ubezpieczenia wyliczana jest przez TUnŻ WARTA. W przypadku, gdy zrezygnujesz z indeksacji składki suma ubezpieczenia nie zmienia się.
Wykup ubezpieczenia

Jeżeli masz opłacone wszystkie składki, począwszy od dnia 2-ej rocznicy zawarcia umowy ubezpieczenia możesz również dokonać wykupu ubezpieczenia. Wartość wykupu wyliczana jest jako rezerwa matematyczna pomniejszona o odpowiedni procent zależny od okresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej do momentu wykupu. Dodatkowo kwota wykupu zostaje podwyższona o kwotę premii ubezpieczeniowej pomniejszonej o odpowiedni procent.
Zalety produktu: • Twoje ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie
 • stanowi doskonałe zabezpieczenie finansowe Twoich najbliższych i dodatkowo daje gwarancję wypłaty kapitału na koniec okresu ubezpieczenia
 • duża elastyczność w zakresie ochrony ubezpieczeniowej daje Ci możliwość dostosowania ubezpieczenia do Twoich indywidualnych potrzeb; masz pewność, że jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi nie zostaniesz bez środków do życia
 • indeksacja składki w rocznicę polisy powodująca wzrost sumy ubezpieczenia, pozwala na uniknięcie negatywnych skutków inflacji i zapewnienie Tobie realnego poziomu wysokości świadczeń
 • możliwość przekształcenia polisy w ubezpieczenie bezskładkowe gwarantuje utrzymanie ubezpieczenia w przypadku zajścia nieprzewidzianych sytuacji losowych
 • dodatkowo masz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności: zawarcia związku małżeńskiego czy zostania rodzicem
 • prosta obsługa płatności składki - przy opłacaniu składki miesięcznej możesz skorzystać z polecenia zapłaty
 • posiadając BŁĘKITNY SPOKÓJ masz pewność, że świadczenie zwolnione będzie od podatku od zysków kapitałowych czyli nigdy nie zapłacisz tzw. "podatku Belki"

61 425 25 58
biuro@warta.gniezno.pl